54.

Zákon

ze dne 8. března 1946

o letním čase.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby nařízením zaváděla odchylkou od středoevropského času letní čas a určovala jeho počátek a konec.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.