Vyhláška č. 25/1946 Zb.Vyhláška o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení.

Čiastka 10/1946
Platnosť od 19.02.1946
Účinnosť od 19.02.1946

25

Vyhláška ministra financí

ze dne 29. ledna 1946

o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jiných zaopatřovacích zařízení.

Podle § 1 zákona ze dne 22. listopadu 1945, č. 147 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, na Slovensku v dohodě s pověřencem financí, ustanovuji:


§ 1

Přihlašovací povinnosti podle této vyhlášky podléhají částky, které byly v době po 31. prosinci 1938 do 15. listopadu 1945 zaplaceny

a) pojištěncem na podkladě smlouvy o individuálním připojištění podle § 122 pensijního zákona (č. 26/1929 Sb. s novelami) a podle § 128 pojišťovacího zákona (č. 221/1924 Sb. s novelami) jako ryzí prémie jednou provždy,

b) pojištěncem jako ryzí prémie jednou provždy k nabytí nebo ke zvýšení nároků na pojistné dávky u příplatkových ústavů zřízených podle § 119 pensijního zákona, u jiných zaopatřovacích zařízení podléhajících dozoru ministerstva ochrany práce a sociální péče podle § 121 pensijního zákona nebo podle § 258 pojišťovacího zákona a u menších vzájemných pojišťovacích spolků, zřízených podle § 44, č. 1 až 4 pojistného regulativu (ministerské nařízení ze dne 5. března 1896, č. 31 ř. z., o zakládání, zařízení a hospodaření pojišťoven, po případě vládní nařízení ze dne 19. října 1922, č. 307 Sb., o zřizování, zařízení a hospodaření pojišťoven na Slovensku a v Podkarpatské Rusi),

c) jednotlivými účastníky jako jednorázová úhrada i obdobných pojišťovacích nebo zaopatřovacích zařízení, která provozují činnost na území Československé republiky, bez zřetele na to, v jaké právní formě jsou zřízena, k nabytí nebo ke zvýšení příslibu účastníku normálně poskytovaného.

§ 2

Přihlašovací povinnosti však nepodléhají:

a) částky, uvedené v § 1, pokud nepřevyšují Kčs 10.000,-;

b) částky, uvedené v § 1, které byly zapraveny na pojištění invalidního a starobního důchodu, uzavřená pojištěnci, kteří zemřeli do 15. listopadu 1945 včetně, jakož i částky, zapravené na pojištění uzavřená ve prospěch obmyšlené třetí osoby, jestliže buď pojištěnec nebo obmyšlený zemřel do 15. listopadu 1945 včetně.

§ 3

Přihlašovací povinnost podle § 1 se ukládá nositelům pojištění a zaopatření (Všeobecný pensijní ústav, Ústřední sociální pojišťovna, příplatkové ústavy, nadlepšovací fondy a všechna ostatní zařízení, na něž se vztahuje § 1).

§ 4

Přihláška, pro niž nebudou vydány zvláštní tiskopisy, musí obsahovati:

a) přesné označení přihlašovatele (§ 3) a jeho sídlo,

b) příjmení a jméno pojištěnce (účastníka), u vdaných žen též dívčí jméno a jméno manžela,

c) přesnou adresu pojištěnce (účastníka) s udáním příslušného soudního okresu,

d) datum narození pojištěnce (účastníka),

e) národnost a státní příslušnost pojištěnce (účastníka), pokud jsou přihlašovateli známy,

f) druh pojištění nebo zaopatření,

g) jména obmyšlených osob,

h) částku podle § 1, a to odděleně částku, která připadá na úhradu nároků pojištěnce (účastníka), a částku, která připadá na úhradu pozůstalostních nároků, jakož i součet těchto částek.

§ 5

(1) Přihláška (§ 4) budiž vyhotovena pro každého pojištěnce (účastníka) trojmo.

(2) Přihlašovatel opatří každou jednotlivou přihlášku pořadovým číslem; zaznamená vyhotovení přihlášky podle své vnitřní organisace do oněch záznamů, které zachycují stav pojištění nebo zaopatření a které jsou základem manipulačních prací, hlavně pak které jsou potřebné při likvidaci pojištění nebo zaopatření, slovy: Přihlášeno pod pořadovým číslem ...„.

(3) Veškeré přihlášky podle pořadových čísel zapíše přihlašovatel do seznamu, ve kterém uvede zejména: pořadové číslo přihlášky, příjmení a jméno pojištěnce (účastníka) a výši celkové částky podle § 4, písm. h). Mimo to musí seznam obsahovati též dvě volné kolony. Tento seznam se vyhotoví dvojmo.

(4) Jedno vyhotovení přihlášky s jedním seznamem zašle přihlašovatel nejpozději do 15. března 1946 ministerstvu financí v Praze, na Slovensku pověřenectvu financí v Bratislavě, druhé vyhotovení přihlášky si zatím ponechá u sebe a zašle je pojištěnci (účastníku) ve lhůtě, která bude stanovena vyhláškou ministerstva financí v Úředním listě. Třetí vyhotovení přihlášky a druhé vyhotovení seznamu si ponechá přihlašovatel jako doklad.

§ 6

Podání a písemnosti, nutné k provedení této vyhlášky, jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 7

(1) Finanční úřady a jejich orgány jsou oprávněny u přihlašovatelů (§ 3) nahlížeti do knih, záznamů, dokladů, dopisů a pod., které se týkají částek podléhajících podle § 1 přihlášení, pořizovati z nich výpisy nebo opisy nebo si takové výpisy nebo opisy vyžádati a dále takové částky u přihlašovatelů zjišťovati.

(2) Finanční úřady a jejich orgány jsou oprávněny slyšeti ve věcech touto vyhláškou upravených svědky, znalce a osoby přezvědné; při tom platí obdobně ustanovení hlavy IX. Zákona o přímých daních s odchylkou, že výslech může býti proveden i v případech uvedených v § 301, odst. 3, č. 1 a 3 a že z důvodů uvedených v § 301, odst. 4, č. 4 a 5 nelze odepříti výpověď. V případech uvedených v § 301, odst. 4, č. 2 nemůže býti výpověď odepřena z důvodu, že by výpovědí vzniklo nebezpečí trestního stíhání nebo stíhání pro trestný čin daňový nebo důchodkový; řízení pro trestné činy, které by takto vyšly najevo, nesmí však býti zavedeno.

(3) Předpisy o úředním nebo obchodním tajemství vůči jiným orgánům nebo osobám než v odstavci 1 uvedeným zůstávají nedotčeny.

(4) Všechny veřejné úřady, orgány a soudy jsou povinny poskytnouti finančním úřadům a jejich orgánům veškerou pomoc při provádění této vyhlášky.

§ 8

(1) Trestného činu se dopouští, kdo v přihlášce nebo v řízení podle této vyhlášky něco nepravdivého nebo nesprávného uvede, doplní nebo potvrdí nebo něco zamlčí, nebo vynechá, co mělo býti v přihlášce uvedeno, je-li takové jednání nebo opominutí způsobilé zmařiti řádnou evidenci částek uvedených v § 1, nebo kdo přihlášku ve stanovené lhůtě nepodá.

(2) Také pokus trestných činů uvedených v odstavci 1 je trestný.

§ 9

(1) Kdo se trestných činů podle § 8 dopustí úmyslně, bude potrestán peněžitou pokutou do 1,000.000.- Kčs a za okolností zvláště přitěžujících mimo to i trestem vězení do 6 měsíců.

(2) Kdo se trestných činů podle § 8 dopustí zanedbáním povinné péče nebo jinak z nedbalosti, bude potrestán peněžitou pokutou do 200.000.-Kčs.

(3) Kdo návodem, radou, stvrzováním, slíbením nebo poskytováním pomoci nebo jinak vědomě spolupůsobí k trestnému činu podle § 8 nebo při tomto trestném činu, bude potrestán nezávisle na potrestání osob podle § 8 trestných peněžitou pokutou do 500.000.-Kčs a za okolností zvláště přitěžujících mimo to i trestem vězení do 3 měsíců.

§ 10

Pro trestní řízení o trestných činech uvedených v §§ 8 a 9 je příslušná berní správa, v jejímž obvodu má obviněný bydliště nebo místo pobytu. Je-li navrhován trest vězení, vydá trestní nález berní správa v nalézacím senátu; v ostatních případech vydá trestní nález berní správa sama. Jinak platí pro trestní řízení obdobně ustanovení hlavy VIII. zákona o přímých daních.

§ 11

(1) Kdo neoprávněně sdělí údaje, o nichž nabyl vědomosti v řízení podle této vyhlášky, nebo kdo maří výkon oprávnění podle § 7 této vyhlášky, bude potrestán okresním soudem pro přestupek vězením do 3 měsíců nebo peněžitým trestem do 100.000.-Kčs.

(2) Pokus tohoto činu je trestný jako čin sám.

(3) Trestní stíhání se zavádí toliko na návrh ministerstva financí nebo osoby, která se neoprávněným sdělením cítí poškozena.

§ 12

Ministr financí, na Slovensku v dohodě s pověřencem financí, může prodloužiti lhůtu podle této vyhlášky, bude-li toho třeba, a může z důvodů zvláštního zřetele hodných povolovati výjimky z ustanovení této vyhlášky


§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Pietor v. r. za ministra Dr. Šrobára