Vyhláška č. 218/1946 Zb.Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.

Čiastka 95/1946
Platnosť od 07.12.1946
Účinnosť od 07.12.1946

OBSAH

218.

Vyhláška ministra financí

ze dne 18. listopadu 1946

o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.

Podle § 106 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů, vyhlašuji, a to, pokud jde o Slovensko, v dohodě s pověřencem financí:


§ 1.

Částky, jimiž se podle §§ 543 a 544 trestního zákona důchodkového, §§ 3 a 4 nařízení ministerstva financí ze dne 26. února 1851, č. 52 ř. z., jakož i podle § 18 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, řídí příslušnost finančních úřadů ve věcech upouštěcího řízení, se zvyšují, a to

a) u silničních celních úřadů na 1.000 Kčs,

b) u ostatních celních úřadů na 2.000 Kčs,

c) u důchodkových kontrolních úřadů na 2.000 Kčs a

d) u finančních úřadů I. stolice pro správu nepřímých daní a poplatků na 50.000 Kčs.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Dolanský. v. r.