Zákon č. 60/1946 Zb.Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních.

Čiastka 30/1946
Platnosť od 08.04.1946
Účinnosť od 08.04.1946

60.

Zákon

ze dne 28. února 1946

jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Článek I.

Prozatímní Národní shromáždění schvaluje a znovu usnáší jako zákon dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 124 Sb., o některých opatřeních ve věcech knihovních, se změnami a doplňky v tomto zákoně uvedenými.


Článek II.

Ustanovení § 2, č. 2 bude zníti:

2. poznámky zavedení vnucené správy podle vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 87 Sb., o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi, jakož i zápisy zákazu zcizení, zatížení a propachtování, provedené v době nesvobody k návrhu ministerstva zemědělství (bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví) nebo pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu;“


Článek III.

Ministru vnitra se ukládá, aby jako přílohu tohoto zákona uveřejnil úplné znění citovaného dekretu v úpravě tohoto zákona.

Článek IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Drtina v. r.