Vyhláška č. 79/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících.

Čiastka 39/1946
Platnosť od 03.05.1946
Účinnosť od 01.04.1946

79.

Vyhláška ministra zdravotnictví

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5.  prosince 1940,  č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících.

Podle § 15 vl. nař. č. 437/1940 Sb. vyhlašuji, že vláda republiky Československé se usnesla dne 16. dubna 1946 takto:


Čl. I.

1. Sazby uvedené v § 1, odst. 2 vl. nař. č. 437/1940 Sb. se

mění, takže příslušné ustanovení zní:

(2) Těmto veterinářům a prohližitelům (odstavec 1) náleží za výkon prohlídky odměna podle sazeb uvedených v § 3 vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád pro prohlídky masa), nesmí však činiti za jeden den prohlídky u veterinářů méně než 22 Kčs, u prohližitelů méně než 15 Kčs. Výlohy spojené s prohlídkou se hradí veterinářům částkou 5 Kčs a prohližitelům částkou 4 Kčs za každý km skutečně vykonané cesty. Kromě toho se jim hradí skutečné výlohy spojené s odeslání vzorků k bakteriologickému vyšetření. Tyto platy se jim poukazují prostřednictvím Poštovní spořitelny k prvému dni v měsíci podle počtu prohlídek, které vykonali v měsíci předminulém.“

2. Sazby uvedené v § 2, odst. 3 až 6 vl. nař. č. 437/1940 Sb. se mění, takže příslušná ustanovení znějí:

(3) Přesahoval-li by měsíční plat veterináře, vypočtený podle ustanovení odstavce 2, částku 4.000 Kčs, odečte se ve prospěch celkové úhrady prohlídek jatečných zvířat a masa z prvých 1.000 Kčs, o něž měsíční plat přesahuje 4.000 Kčs, 20% a z každých dalších 1.000 Kčs pak postupně vždy o 20% více.

(4) Přesahoval-li by měsíční plat prohližitele, vypočtený podle ustanovení odstavce 2, částku 3.000 Kčs, odečte se ve prospěch celkové úhrady prohlídek jatečných zvířat a masa z prvých 1.000 Kčs, o něž měsíční plat přesahuje 3.000 Kčs, 20% a z každých dalších 1.000 Kčs pak postupně vždy o 20% více.

(5) Jestliže však průměrný měsíční plat, vyplývající z ročního součtu platů, nepřevyšuje u veterináře 4.000 Kčs, po případě u prohližitele 3.000 Kčs, může týž do 1. března následujícího roku požádati, aby k platům v minulém roce vyplaceným mu bylo doplaceno tolik, aby jeho průměrný měsíční plat za uplynulý rok dosáhl výše uvedené částky. Tento doplatek nesmí však činiti více, než kolik mu bylo v minulém roce podle odstavce 3, případně 4 sraženo.

(6) Veterinářům a prohližitelům, zaměstnaným na výpomoc na velkých jatkách, poskytuje se odměna za prohlídky podle času k ní potřebného, a to za každou dokončenou půl hodinu u veterinářů částkou 21 Kčs, u prohližitelů 12 Kčs. Hodinový výkon určí podle potřeby ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem financí.“

3. Sazby uvedené v § 7 vl. nař. č. 437/194O Sb. se mění, takže příslušné ustanovení zní:

„Odměna za úkony , konané mimo zaměstnávající obec.

Obecním veterinářům a prohližitelům, kteří jsou ustanoveni na místech uvedených v § 6, náleží od obce, v níž byla prohlídka provedena, jako zvláštní odměna za úkony podle vládního nařízení č. 40/1942 Sb., které konají mimo obec, jež je zaměstnává, odměna vypočtená podle § 2 a paušální náhrada služebních výloh podle § 8. Při výpočtu odměny se nepřihlíží k úkolům, konaným v obci, která dotčeného zaměstnává. Přesáhne-li tato zvláštní odměna měsíčně u veterináře 2.000 Kčs, u prohližitele 1.500 Kčs, odečte se ve prospěch celkové úhrady nákladů na prohlídky jatečných zvířat a masa z prvých 1.000 Kčs, o něž měsíční odměna přesahuje 2.000 Kčs, po případě 1.500 Kčs, 20%, z každých dalších 1.000 Kčs pak postupně vždy o 20% více.“


Čl. II.

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1946; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Procházka v.r.