Zákon č. 167/1946 Zb.Zákon, ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva.

Čiastka 70/1946
Platnosť od 20.08.1946
Účinnosť od 01.01.1946

167.

Zákon

zo dňa 18. júla 1946,

ktorým sa rozširuje na územie Slovenska platnosť dekrétu prezidenta Republiky zo dňa 27. októbra 1945, č. 116 Sb., o zmene zákona zo dňa 25. júna 1926, č. 122 Sb. a vládneho nariadenia zo dňa 17. júla 1928, č. 124 Sb., o úprave platov duchovenstva cirkví a náboženských spoločností štátom uznaných prípadne recipovaných, a o platovom prídavku k najnižšiemu ročnému príjmu duchovenstva.

Ústavodarné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Platnosť dekrétu č. 116/1945 Sb. sa s výnimkou ustanovenia čl. IV. rozširuje na územie Slovenska.

§ 2.

(1) Duchovní kongruálnych cirkví a náboženských spoločností môžu uplatniť nárok na platy podľa tohto zákona podaním priznávky príjmov a výdavkov, spojených s ich služobným miestom, do lehoty dvoch mesiacov, počínajúcej prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po vyhlásení tohto zákona.

(2) Výchovné duchovným ustaľuje sa podľa noriem pre štátnych úradníkov.

§ 3.

Všetky v iných predpisoch sa nachádzajúce ustanovenia o predmetoch, upravených týmto zákonom, strácajú účinnosť. Hlavne strácajú účinnosť predpisy o drahotných prídavkoch a o jednorázovej vianočnej výpomoci pre duchovných.


§ 4.

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1946; prevedie ho minister školstva a osvety v dohode s ministrom financií.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r., za ministra Dr. Stránského