Ústavný zákon č. 65/1946 Zb.Ústavní zákon o ústavodárném Národním shromáždění.

Čiastka 32/1946
Platnosť od 18.04.1946
Účinnosť od 18.04.1946

65.

Ústavný zákon

ze dne 11. dubna 1946

o ústavodárném Národním shromáždění

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:


Čl.1.

(1) Ústavodárnému Národnímu shromáždění, jež bude zvoleno podle všeobecného, rovného, přímého a tajného práva hlasovacího a podle zásady poměrného zastoupení, přísluší, aby Československé republice dalo novou ústavu.

(2) Vedle toho vykonává moc zákonodárnou pro celé území Československé republiky (§§ 6 a 7 ústavní listiny) s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4, jakož i veškerou ostatní působnost přikázanou ústavní listinou a jinými zákony Národnímu shromáždění republiky Československé.

(3) Slovenské národní radě přísluší na Slovensku vydávati nařízení Slovenské národní rady v dosavadním rozsahu, pokud ústavodárné Národní shromáždění tuto otázku jinak neupraví.

(4) Pro výklad rozsahu působnosti ve smyslu ustanovení odstavce 3 jest směrodatná dosavadní dohoda vlády a Slovenské národní rady, jejíž znění v tomto směru bude publikováno ministrem vnitra ve Sbírce zákonů a nařízení.

Čl.2.

Ústavodárné Národní shromáždění tvoří jediná sněmovna o 300 členech (poslancích). Jeho sídlem je Praha. Je-li to však nezbytně nutno, může býti svoláno přechodně i do jiného místa.

Čl.3.

Právo voliti do ústavodárného Národního shromáždění mají všichni státní občané Československé republiky české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří překročili 18. rok svého věku a vyhovují ostatním podmínkám zákona o volbě ústavodárného Národního shromáždění.

Čl.4.

Volitelni jsou státní občané Československé republiky české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří dosáhli 21. roku svého věku a vyhovují ostatním podmínkám zákona o volbě ústavodárného Národního shromáždění.

Čl.5.

Podrobnosti výkonu práva volebního a provádění voleb obsahují zákony o úpravě stálých seznamů voličských a o volbě ústavodárného Národního shromáždění.

Čl.6.

Funkční období ústavodárného Národního shromáždění trvá až do doby, kdy se sejde zákonodárný sbor Československé republiky podle nové ústavy, nejdéle však dva roky.

Čl.7.

(1) Práva presidenta republiky vůči ústavodárnému Národnímu shromáždění zůstávají nedotčena. Bude-li ústavodárné Národní shromáždění rozpuštěno, jest nové volby na nové dvouleté funkční období podle čl. 6 provésti do šesti neděl podle předpisů platných pro volbu ústavodárného Národního shromáždění, nebude-li zákonem stanoveno jinak.

(2) Ústavodárné Národní shromáždění zvolí 24 členů a tolikéž náhradníků Stálého výboru, na který jest užíti ustanovení ústavní listiny o Stálém výboru Národního shromáždění.

Čl.8.

(1) Zákonem o jednacím řádu budou stanovena pravidla pro jednání ústavodárného Národního shromáždění a jeho styk s vládou a na venek vůbec; ústavodárné Národní shromáždění může v rámci zákona o jednacím řádu stanoviti pravidla o svém vnitřním jednání vlastním usnesením.

(2) Dokud se tak nestane a pokud tento zákon nestanoví jinak, jest užíti přiměřeně ustanovení ústavní listiny, jednacích řádů a jiných předpisů, platných pro Národní shromáždění (poslaneckou sněmovnu).

Čl. 9.

Pro usnesení ústavního zákona, týkajícího se ústavně-právního postavení Slovenska, je třeba také souhlasu většiny přítomných členů ústavodárného Národního shromáždění, zvolených na Slovensku.

Čl.10.

(1) Platnost volby jednotlivých členů ústavodárného Národního shromáždění ověřuje a o inkompatibilitě podle platných předpisů rozhoduje ústavodárné Národní shromáždění samo, zvolíc k tomu účelu výbor ověřovací a výbor inkompatibilitní.

(2) Ověření voleb budiž provedeno nejdéle do šesti měsíců po ustavení ústavodárného Národního shromáždění nebo ode dne, kdy náhradník, nastupující na místo člena tohoto sboru, složil poslanecký slib.

Čl.11.

Na členy ústavodárného Národního shromáždění se vztahují přiměřeně ustanovení ústavní listiny a jiných zákonů o členech poslanecké sněmovny Národního shromáždění a o členech Prozatímního Národního shromáždění, pokud tento zákon nestanoví jinak. Ustanovení § 20, odst. 3 ústavní listiny se na členy ústavodárného Národního shromáždění nevztahují.

Čl.12.

(1) Funkce člena ústavodárného Národního shromáždění není slučitelná s funkcí presidenta republiky a s funkcemi guvernéra, členů bankovní rady a revidujícího výboru Národní banky. Ostatní omezení pozbývají platnosti.

(2) Tím nejsou dotčena ustanovení § 20, odst. 1 a 2 ústavní listiny a zákona ze dne 18. června 1924, č. 144 Sb.,

o inkompatibilitě (neslučitelnosti).

Čl.13.

Volební soud se zrušuje.


Čl.14.

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r. Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r. Laušman v. r.

Široký v. r. Ďuriš v. r.

Dr. Šrámek v. r. Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r. gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r. Hála v. r.

gen. Svoboda v. r. Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r. Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r. Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r. Dr. Clementis v. r.

Dr. Nejedlý v. r. gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Dr. Drtina v. r. Lichner v. r.