Nariadenie vlády č. 229/1946 Zb.Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946.

Čiastka 100/1946
Platnosť od 19.12.1946
Účinnosť od 01.01.1946

229.

Vládní nařízení

ze dne 3. prosince 1946

o úpravě služby vnitřního státního dluhu v roce 1946.

Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. V., odst. 1 finančního zákona republiky Československé ze dne 29. Března 1946, č. 59 Sb., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946:


§ 1.

(1) Toto nařízení se vztahuje na vnitřní státní dluh, a to na československý vnitřní státní dluh, pokud byl sjednán do 31. prosince 1945, vyjímajíc státní stavební losy, vydané podle zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb., o stavebním ruchu, a na vnitřní dluh z doby nesvobody.

(2) Československým vnitřním státním dluhem se rozumí dluh, jehož důvod vzniku spadá do doby před 30. zářím 1938, i když dluhopisy dnes obíhající byly vydány později (4 1/2% a 3% konversní půjčka slovenská, 4 1/2% regresní půjčky protektorátní i slovenské, 3 1/2% pokladniční poukázky protektorátní i slovenské, vydané ke konversi starých závazků), jakož i dluh sjednaný orgány Československé republiky v době od osvobození do konce roku 1945. Stejně jako československý dluh se posuzuje 4 1/2% unifikační půjčka, emise A, vydaná v době nesvobody ústavům sociálního pojištění ke konversi 5% neemisních zápůjček z počátku roku 1939, 4 1/2% a 3 1/2% půjčka hospodářské obrody Slovenska, jakož i neemisní zápůjčky, uzavřené před 14. březnem 1939.

(3) Vnitřním dluhem z doby nesvobody se rozumí dluh t. zv. protektorátu Čechy a Morava a t. zv. Slovenského státu, vyjímajíc ony emise, na něž se vztahuje ustanovení odstavce 2.

§ 2.

(1) Po dobu účinnosti tohoto nařízení se vnitřní státní dluh (§ 1) neumořuje a jistiny, jejichž splatnost již nastala nebo za jeho účinnosti nastane, se nesplácejí, pokud ministr financí nestanoví jinak.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se vztahuje též na státní pokladniční poukázky a státní pokladniční směnky, vydané na Slovensku a splatné v letech 1944 až 1946; z těchto poukázek a směnek se po dobu odkladu jejich splatnosti úroky (prolongační úroky) platí dále.

(3) Státní pokladniční bony a tříměsíční pokladniční poukázky budou při splatnosti vyměňovány za papíry téhož druhu se stejnou dobou oběhu, ale s pozdější splatností.

§ 3.

Úroková služba vnitřního státního dluhu se obnovuje a bude obstarávána podle dosavadních předpisů, pokud toto nařízení nestanoví jinak. Výplata úroků, které dospěly před 1. Listopadem 1945 a které nebyly dosud zaplaceny, se provede na vázaný vklad věřitelů. Úroky z prodlení se neplatí.

§ 4.

(1) Úroky z československého vnitřního státního dluhu (§ 1, odst. 2), dospívající v roce 1946, se vyplatí, pokud činí více než 3 1/2%, sazbou 3 1/2%.

(2) Úroky z dluhu z doby nesvobody (§ 1, odst. 3), dospívající v roce 1946, se vyplatí, pokud činí více než 3%,

sazbou 3%.

(3) Správní příspěvek se při tom pokládá za součást úroku.

(4) Vinkulované dluhopisy starších půjček, které podléhaly unifikaci podle zákona ze dne 15. května 1936, č. 128 Sb., o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu, nebo podle vyhlášky ministra financí ze dne 3. června 1940, č. 476 Ú. l., o výměně níže zúročitelných státních dluhopisů za unifikační půjčku, nebyly však dosud unifikovány, posuzují se, pokud jde o snížení úroků, jako by k unifikaci bylo již došlo.


§ 5.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provede je ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Drtina v. r.

Fierlinger v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Zmrhal v. r.

Nosek v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Lichner v. r.