165.

Zákon

ze dne 18. července 1946

o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Zlomyslné poškození budov, zařízení, strojů, nářadí nebo jiných věcí, jichž se užívá k provozu národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní správou, předsevzaté v úmyslu zmařiti, ztížiti nebo ohroziti jeho provoz, trestá se jakožto zločin, nehledíc k výši škody, těžkým žalářem (káznicí) od 1 do 5 let a podle velikosti zlomyslnosti a nebezpečenství až i do 10 let.

(2) Vzešel-li však z poškození skutečně úraz na zdraví, bezpečnosti těla nebo majetková škoda většího rozsahu, buďtež vinníci potrestáni těžkým žalářem (káznicí) od 10 do 20 let, a za okolností zvláště přitěžujících doživotním těžkým žalářem (káznicí). Nastala-li z takového poškození smrt člověka a mohl-li to pachatel předvídati, buď potrestán smrtí.

(3) Odsoudí-li soud pro zločin v odstavci 1 neb 2 uvedený, vysloví zároveň, že jmění odsouzeného propadá zcela neb zčásti ve prospěch státu.

§ 2.

(1) Kdo se hrubou nedbalostí dopustí poškození na budovách, zařízeních, strojích, nářadí nebo jiných věcech, jichž se užívá k provozu národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní správou, za okolností, z nichž pachatel mohl seznati, že provoz podniku může býti zmařen, ztížen nebo ohrožen, bude potrestán pro přečin tuhým vězením od 6 měsíců do 2 roků.

(2) Byl-li čin spáchán za okolností zvláště nebezpečných, nebo byla-li jím způsobena vážná škoda na zdraví člověka, buď vinník potrestán tuhým vězením od 1 roku do 3 let; byla-li však způsobena smrt člověka, tuhým vězením do 5 let.

§ 3.

(1) Kdo se úmyslně dopustí jiného jednání směřujícího k tomu, aby provoz národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní správou zmařil, ztížil nebo ohrozil, nebo v témže úmyslu zanedbá povinnosti, které má při provozu podniku, bude potrestán pro zločin těžkým žalářem (káznicí) od 1 do 5 let. Byla-li takovým jednáním způsobena značná škoda, budiž potrestán těžkým žalářem (káznicí) od 5 do 10 let. Vedle trestu na svobodě může býti uložen peněžitý trest do 5 milionů Kčs.

(2) Spáchal-li vinník takový čin z hrubé nedbalosti za okolností, z nichž mohl seznati, že provoz podniku může býti zmařen, ztížen nebo ohrožen a byla-li takovým činem způsobena škoda, potrestá se pro přečin tuhým vězením od 1 měsíce do 1 roku. Vedle trestu na svobodě může býti uložen peněžitý trest do 1 milionu Kčs.

§ 4.

Odsoudí-li soud pro zločin, uvedený v § 1 a 3, odst. 1, vysloví v oboru působnosti trestního zákona čl. V/1878 zároveň ztrátu úřadu a dočasné odnětí politických práv.

§ 5.

Za trestný čin podle tohoto zákona nelze považovati stávku.

§ 6.

Zvláště přitěžující okolností je, spáchala-li trestní čin podle tohoto zákona osoba odpovědná za správu nebo vedení národního podniku, znárodněného podniku nebo podniku pod národní

správou.


§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provede jej ministr spravedlnosti po dohodě s příslušnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.