15

Zákon

ze dne 24. ledna 1946

o zvýšení státního příspěvku vyživovacího

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Státní příspěvek vyživovací, jehož výše byla naposledy stanovena v zemích České a Moravskoslezské vládním nařízením ze dne 10. července 1945, č. 29 Sb., o zvýšení státního příspěvku vyživovacího, a na Slovensku ustanovením § 119 zákona ze dne 10. června 1943, č. 80 Sl. z., o úpravě některých právních poměrů souvisících s výkonem vojenské a jiné obdobné služby, se nově pravuje a činí pro osobu a den:

1. pro osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného k vojenské službě:

a) v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské

Ostravě ............................................... 34 Kčs,

b) v místech majících podle posledního sčítání lidu více než

25.000 obyvatelů ...................................... 30 Kčs,

c) ve všech ostatních místech .................... 26 Kčs.

2 pro ostatní oprávněné:

a) v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské

Ostravě ............................................... 19 Kčs,

b) v místech majících podle posledního sčítání lidu více než

25.000 obyvatelů ...................................... 16 Kčs,

c) ve všech ostatních místech .................... 13 Kčs.

(2) V mimořádných případech, hodných zcela zvláštního zřetele, zvyšují se vyživovací příspěvky, uvedené v odstavci 1, až o dalších 50%. Ministerstvo vnitra vydá po dohodě s ministerstvem národní obrany a ministerstvem financí podrobné a závazné směrnice, kterými se upravují podmínky pro přiznání tohoto zvýšení.

(3) Úhrnné částky státního příspěvku vyživovacího, jež přísluší oprávněným členům rodiny povolaného k vojenské službě, nesmějí přesahovati tyto denní částky:

a) v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Moravské

Ostravě .............................................. 100 Kčs,

b) v místech majících podle posledního sčítání lidu více než

25.000 obyvatelů ...................................... 85 Kčs,

c) ve všech ostatních místech .................... 72 Kčs.

(4) Za osobu, která v domácnosti zastupuje povolaného, se považuje manželka, žije-li s povolaným ve společné domácnosti, jinak - a to za téhož předpokladu - nejstarší z osob majících nárok na vyživovací příspěvek.

§ 2

Výši státního příspěvku vyživovacího (§ 1, odst. 1 a 2) a výši úhrnných částek podle § 1, odst. 3 může vláda měniti nařízením.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry národní obrany a financí.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Nosek v. r.