Nariadenie vlády č. 46/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby.

Čiastka 22/1946
Platnosť od 14.03.1946
Účinnosť od 14.03.1946

OBSAH

46.

Vládní nařízení

ze dne 15. února 1946

jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 1 a 6, § 9, odst. 1, a § 17, odst. 3, zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiku):


§ 1.

Ustanovení přílohy § 1 vládního nařízení č. 132/1931 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva spravedlnosti zvláštní podmínky pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředniků soudní kancelářské služby, se mění a bude zníti takto:

V oboru státní správy (resortu)ve služeb. tříděv kategorii úředníků služby se stanoví zvláštní podmínky pro 1. ustanovení a) čekatelem2. povýšení b) úředníkem
Ministerstvo spravedlnostiII.vyšší pomocné soudní 1. a) absolvování gymnasia kteréhokoli typu, reálky nebo vyššího obchodního učiliště,b) úspěšný výkon první kamcelářské zkoušky, koušky knihovní a ustanovovací zkoušky aktuárské.
V nedostatku způsobilých ucházeců s předepsaným vzděláním (č. 1. písm. a) může ministr spravedlnosti prominouti do 31. prosince 1948 nedostatek předběžného vzdělání uchazečům, kteří byli aspoň 8 roků nepřetržitě s úspěchem skkutečně zaměstnáni v soudní kanceláři a plně se osvědčili v prácech odpovídajících vyšší pomocné soudní službě.
III.soudní kancelářské1. b) absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občaskou školou a v obou případech úspěšný výkon první skoušky kancelářské a zkoušky knihovní. Ze zvláště závažných služebních důvodů může ministr spravedlnosti prominouti nedostatek předběžného vzdělání uchazečům, kteří již jsou nebo budou do 31. prosince 1948 ustanoveni v justiční pomocné kancelářské službě a vykonali nabo vykonají s úspěchem uvedené zkoušky.
2. pro propůjčení služebního místa v 5. nebo vyšší platové stupnici úspěšný výkon povyšovací zkoušky, ke které lze přípustiti jen plně se osvědčinšího soudního kancelářského úředníka, jemuž bylo propůjčeno služební místo 6. platové stupnice.

§ 2.

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zeních České a Moravskoslezské; provede je ministr spravedlnosti.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Stránský v. r.

Široký v. r.

Ursíny v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Hasal v. r.

Hála v. r.

Dr. Procházka v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.