Vyhláška č. 78/1946 Zb.Vyhláška, kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940 č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa).

Čiastka 39/1946
Platnosť od 03.05.1946
Účinnosť od 01.04.1946

78.

Vyhláška ministra zdravotnictví

ze dne 18. dubna 1946,

kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)

Podle § 5 vl. nař. č. 436/1940 Sb. vyhlašuji, že vláda republiky Československé se usnesla dne 9. dubna 1946 takto:


Čl. I.

1. Sazby uvedené v § 2, odst. 1 a 2 vl. nař. č. 436/1940 Sb. se mění, takže příslušná ustanovení znějí:

(1) Poplatky za prohlídku ve veřejných jatkách činí:

a) z jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo z kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny, po případě buvola)33,- Kčs
b) z vepře (včetně prohlídky na svalovce)26,- Kčs
c) z vepře (bez prohlídky na svalovce)16,- Kčs
d) z telete nebo hříběte15,- Kčs
e) z ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce)11,- Kčs
f) z jehněte, kůzlete nebo selete (bez prohlídky na svalovce)7,- Kčs
g) z psa (včetně prohlídky na svalovce)11,- Kčs
h) z psa (bez prohlídky na svalovce)7,- Kčs
ch) za vyšetření masa vepře, divokého vepře, medvěda, jezevce nebo jiného masožravce na svalovce10,- Kčs
i) za pouhé vyšetření na svalovce šunky nebo jiného kusu masa, či slaniny nebo selete a psa5,- Kčs
jestliže však kus masa nebo slaniny nepřesahuje 3 kg .2,- Kčs
k) za prohlídku k účelům obchodním dovezeného masa neupraveného i upraveného (také slaniny a syrového nebo vyškvařeného tuku), je-li určeno k lidskému požívání, za každý byť i jen započatý kg 0,30 Kčs.

(2) Poplatky za prohlídku jatečného zvířete nebo masa, jestliže se prohlídka koná mimo veřejné jatky nebo jestliže bylo třeba doplňovací prohlídky nebo bakteriologického vyšetření, činí:

a) z jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo z kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny, po případě buvola)54,- Kčs
b) z vepře (včetně prohlídky na svalovce)35,- Kčs
c) z vepře (bez prohlídky na svalovce)20,- Kčs
d) z telete nebo hříběte25,- Kčs
e) z ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce)16,- Kčs
f) z jehněte, kůzlete nebo selete (bez prohlídky na svalovce)11,- Kčs
g) z psa (včetně prohlídky na svalovce)14,- Kčs
h) z psa (bez prohlídky na svalovce)8,- Kčs
ch) za vyšetření masa vepře, divokého vepře, medvěda, jezevce nebo jiného masožravce na svalovce 14,- Kčs
i) za pouhé vyšetření na svalovce šunky nebo jiného kusu masa, či slaniny nebo selete psa 5,- Kčs
jestliže však kus masa nebo slaniny nepřesahuje 3 kg 2,50 Kčs
k) v případech prohlídky masa odjinud do obce k účelům obchodu dovezeného, a to i upraveného [odstavec 1, písm. k)] se zvyšuje příslušný celkový poplateko 7,- Kčs.“

2. Sazby uvedené v § 3, odst. 2 se mění, takže příslušné ustanovení zní:

(2) Odměna za prohlídku činí:

za prohlídku:odměna:
a) jednokopytníka (koně, osla, mula, mezka) nebo kusu skotu (býka, vola, krávy, jaloviny po příp. buvola)25,- Kčs
b) vepře (včetně prohlídky na svalovce)18,- Kčs
c) vepře (bez prohlídky na svalovce)11,- Kčs
d) telete nebo hříběte11,- Kčs
e) ovce, kozy nebo selete (včetně prohlídky na svalovce)9,- Kčs
f) jehněte, kůzlete nebo selete (bez prohlídky na svalovce)5,- Kčs
g) psa (včetně prohlídky na svalovce)9,- Kčs
h) psa (bez prohlídky na svalovce)5,- Kčs
ch) za vyšetření vepře, divokého vepře, medvěda, jezevce nebo jiného masožravce na svalovce7,- Kčs
i) za vyšetření šunky nebo jiného kusu masa, po případě slaniny, nebo selete, po případě psa, na svalovce4,- Kčs
u kusu masa nebo slaniny do 3 kg1,20 Kčs
k) za prohlídku k účelům obchodním dovezeného nebo vyváženého masa neupraveného i upraveného (také slaniny a sádla syrového i škvařeného), je-li určeno k lidskému požívání, za každý byť i jen započatý kg0,10 Kčs.

Koná-li prohlídku veterinář, zvyšuje se jeho odměna u položek vyjmenovaných pod písm. a) až c) za každou prohlídku zvířete o 1,50 Kčs, u položky písm. d) až i) o 1,- Kčs a u položky písm. k) za každý 1 kg masa o 0,05 Kčs.“


Čl. II.

Toto usnesení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1946; provede je ministr zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Procházka v.r.