Nariadenie vlády č. 151/1946 Zb.Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot.

Čiastka 63/1946
Platnosť od 10.07.1946
Účinnosť od 18.07.1946

OBSAH

151.

Vládní nařízení

ze dne 7. června 1946

o uvolnění některých stavebních hmot.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot:


§ 1.

(1) Zrušuje se vázanost (§ 2 zákona č. 107/1946 Sb.) jehličnatého tesaného dřeva, měkkého jehličnatého řeziva, cementu, součástí montovaných staveb a krycí a isolační lepenky.

(2) Vázanými stavebními hmotami zůstávají až na další dřevo s výjimkou uvedenou v odstavci 1, železo, cihly a tašky.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti osmým dnem po vyhlášení; provedou je ministři dopravy, národní obrany a pošt v dohodě se zúčastněnými ministry.


Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Laušman v. r.

Široký v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Pietor v. r.

gen. Svoboda v. r.

gen. Hasal v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.