Vyhláška č. 26/1946 Zb.Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům.

Čiastka 10/1946
Platnosť od 19.02.1946
Účinnosť od 19.02.1946

26

Vyhláška ministra financí

ze dne 29. ledna 1946

o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením obmezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům.

Podle § 1 zákona ze dne 22. listopadu 1945, č. 147 Sb., o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku, na Slovensku v dohodě s pověřencem financí, ustanovuji:


§ 1

Přihlašovací povinnosti podle této vyhlášky podléhají:

1. u všech výdělkových a hospodářských společenstev, zřízených v zemích České a Moravskoslezské podle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., o výdělkových a hospodářských společenstvech a na Slovensku u družstev podle §§ 223-257 zák. čl. XXXVII/1875 a zák. čl. XXIII/1898 splacené závodní (členské) podíly členů (i byly-li vypověděny);

2. u neúvěrních výdělkových a hospodářských společenstev, družstev, jmenovaných v odstavci 1:

a) členské úsporné vklady,

b) členské zápůjčky (na př. stavební zápůjčky a zálohy u bytových družstev), nikoliv však pohledávky, vzniklé z obchodního spojení mezi členem a družstvem;

3. u společností s ručením obmezeným splacené podíly a zápůjčky jejich společníků;

4. u podniků, neprovozujících bankovní obchody po živnostensku, peněžité prostředky, náležící vlastním zaměstnancům (závodní spoření, kauce, půjčky zaměstnanců, nevybrané platy a pod., pokud přesahují u jednotlivého zaměstnance Kčs 2.000.-).

§ 2

Výjimkou z tohoto ustanovení § 1 nepodléhají přihlášení:

a) splacené závodní podíly členů, pokud jejich jmenovitá hodnota u jednotlivého člena nepřesahuje 5.000.-Kčs za jeden podíl nebo za úhrn podílů u téhož společenstva (družstva);

b) závodní (členské) podíly, investiční příspěvky a jiné finanční účasti členů pomocných elektrárenských družstev, která financovala elektrovodná zařízení v rámci příslušného všeužitečného elektrického podniku.

§ 3

Dnem rozhodným pro přihlášení jest 15. listopad 1945.

§ 4

Přihlašovací povinnost se ukládá:

a) výdělkovým a hospodářským společenstvům, na Slovensku družstvům, pokud jde o majetkové hodnoty, uvedené v § 1, č. 1 a 2 této vyhlášky,

b) společnostem s ručením obmezeným, pokud jde o majetkové hodnoty, uvedené v § 1, č. 3,

c) podnikům, přijímajícím od vlastních zaměstnanců peněžité prostředky, pokud jde o majetkové hodnoty, uvedené v § 1, č. 4.

§ 5

(1) Přihláška majetkových hodnot, uvedených v § 1, č. 1 a č. 2, písm. b), pro niž budou vydány zvláštní tiskopisy, musí obsahovati:

a) přesné označení a sídlo (obchodní vedení) přihlašovatele [§ 4, písm. a) této vyhlášky];

b) jméno a příjmení člena, jeho bydliště a po případě povolání (u právnických osob přesné označení a sídlo);

c) číslo člena v členské matrice přihlašovatelově;

d) počet a částku (jmenov. hodnotu) splacených podílů, a to k 1. lednu 1939 a k 15. listopadu 1945;

e) výši poskytnuté členské zápůjčky, a to k 1. lednu 1939 a k 15. listopadu 1945.

(2) Přihláška majetkových hodnot, uvedených v § 1, č. 2, písm. a) se provede na tiskopise „Přihláška vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů (podniků)“, vydaném pro splnění přihlašovací povinnosti podle §§ 1 a 2 dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů, a to na jeho druhém až pátém díle.

Na tomto tiskopise vyplní přihlašovatel [§ 4, písm. a) této vyhlášky] tyto rubriky:

a) přihlašovací místo, t. j. přesné označení přihlašovatele,

b) rubriku 3, t. j. č. knížky (účtu), folio,

c) rubriku 4a), 5a), 6a), po případě 8a) a 9a) označenou „Vlastník knížky“ („Majitel účtu“, t. j. příjmení a jméno člena (jeho povolání), jeho bydliště, národnost a státní příslušnost, d) stav úsporného vkladu ke dni 1. ledna 1939 a 15. Listopadu 1945.

(3) Přihláška majetkových hodnot, uvedených v § 1, č. 3, pro niž budou vydány zvláštní tiskopisy, musí obsahovati:

1. pokud jde o splacené podíly:

a) přesné označení a sídlo (obchodní vedení) přihlašovatele (§ 4, písm. b) této vyhlášky),

b) jméno a příjmení společníka a jeho bydliště, po případě povolání,

c) částku splacených společenských podílů, a to k 1. Lednu 1939 a k 1. listopadu 1945,

2. pokud jde o zápůjčky společníků:

a) přesné označení a sídlo (obchodní vedení) přihlašovatele (§ 4, písm. b) této vyhlášky),

b) jméno a příjmení společníka a jeho bydliště, po případě povolání,

c) výši poskytnuté zápůjčky, a to k 1. lednu 1939 a k 15. listopadu 1945.

(4) Přihláška majetkových hodnot, uvedených v § 1, č. 4, musí

obsahovati:

a) přesné označení a sídlo (obchodní vedení) přihlašovatele (§ 4, písm. c) této vyhlášky),

b) jméno a příjmení zaměstnance, data narození a jeho bydliště (u provdaných žen jméno a bydliště manžela),

c) výši peněžitého závazku ke dni 1. ledna 1939 a 15. listopadu 1945.

(5) Veškeré přihlášky potvrdí přihlašovatel svým razítkem a podpisy a připíše datum.

§ 6

(1) Přihlášky podle § 5 se sepíší ve čtyřech vyhotoveních. Tři vyhotovení je přihlašovatel povinen podati do 15. března 1946 u berní správy, v jejímž obvodě je jeho sídlo (obchodní vedení). Čtvrté vyhotovení potvrzené berní správou si ponechá jako doklad o splnění přihlašovací povinnosti. Tento doklad je přihlašovatel povinen uschovati po dobu pěti let od počátku účinnosti vyhlášky.

(2) Přihlášky jednotlivých majetkových hodnot musí býti odevzdány příslušné berní správě a složeny v tom pořadí, v jakém jsou majetkové hodnoty u přihlašovatele vedeny v účetní evidenci, a to odděleně podle jednotlivých skupin majetkových hodnot, podléhajících přihlášení.

(3) Ke každé skupině přihlášek jest přihlašovatel povinen připojiti ve dvojím vyhotovení firmou podepsané prohlášení, kolik čtyřdílných přihlášek předkládá berní správě a na jakou úhrnnou majetkovou částku (stav k 15. listopadu 1945) znějí tyto přihlášky.

§ 7

Úsporné vklady, uvedené v § 1, č. 2, se posuzují jako vklady u peněžních ústavů (§ 7 dekretu presidenta republiky č. 91/1945 Sb.).

§ 8

Podání a písemnosti, nutné k provedení této vyhlášky, jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 9

(1) Finanční úřady a jejich orgány jsou oprávněny u přihlašovatelů (§ 4) nahlížeti do knih, záznamů, dokladů, dopisů a pod., které se týkají částek podléhajících přihlášení podle § 1, pořizovati z nich výpisy nebo opisy nebo si takové výpisy nebo opisy vyžádati a dále takové částky u přihlašovatelů zjišťovati.

(2) Finanční úřady a jejich orgány jsou oprávněny slyšeti ve věcech touto vyhláškou upravených svědky, znalce a osoby přezvědné; při tom platí obdobně ustanovení hlavy IX. Zákona o přímých daních s odchylkou, že výslech může být proveden i v případech uvedených v § 301, odst. 3, č. 1 a 3 a že podle § 301, odst. 4, č. 4 a 5 nelze odepříti výpověď. V případech uvedených v § 301, odst. 4, č. 2 nemůže býti výpověď odepřena z důvodů, že by výpovědí vzniklo nebezpečí trestního stíhání nebo stíhání pro trestný čin daňový nebo důchodkový; stíhání pro trestné činy, které by takto vyšly najevo, nesmí však býti zavedeno.

(3) Předpisy o úředním nebo obchodním tajemství vůči jiným orgánům nebo osobám než v odstavci 1 uvedeným zůstávají nedotčeny.

(4) Všechny veřejné úřady, orgány a soudy jsou povinny poskytnouti finančním úřadům a jejich orgánům veškerou pomoc při provádění této vyhlášky.

§ 10

(1) Trestného činu se dopouští, kdo v přihlášce nebo v řízení podle této vyhlášky něco nepravdivého nebo nesprávného uvede, doplní nebo potvrdí nebo něco zamlčí, nebo vynechá, co mělo býti v přihlášce uvedeno, je-li takové jednání nebo opominutí způsobilé zmařiti řádnou evidenci hodnot uvedených v § 1, nebo kdo ve stanovené lhůtě přihlášku nepodá.

(2) Také pokus trestných činů uvedených v odstavci 1 je trestný.

§ 11

(1) Kdo se trestných činů podle § 10 dopustí úmyslně, bude potrestán peněžitou pokutou do 1,000.000.- Kčs a za okolností zvláště přitěžujících mimo to i trestem vězení do 6 měsíců.

(2) Kdo se trestných činů podle § 10 dopustí zanedbáním povinné péče nebo jinak z nedbalosti, bude potrestán peněžitou pokutou do 200.000.-Kčs.

(3) Kdo návodem, radou, utvrzováním, slíbením nebo poskytnutím pomoci nebo jinak vědomě spolupůsobí k trestnému činu podle § 10 nebo při tomto trestném činu, bude potrestán nezávisle na potrestání osob trestných podle § 10 peněžitou pokutou do 500.000.-Kčs a za okolností zvláště přitěžujících mimo to i trestem vězení do 3 měsíců.

§ 12

Pro trestní řízení o trestných činech uvedených v §§ 10 a 11 je příslušná berní správa, v jejímž obvodu má obviněný bydliště nebo místo pobytu. Je-li navrhován trest vězení, vydá trestní nález berní správa v nalézacím senátu; v ostatních případech vydá trestní nález berní správa sama. Jinak platí pro trestní řízení obdobně ustanovení hlavy VIII. zákona o přímých daních.

§ 13

(1) Kdo neoprávněně sdělí údaje, o nichž nabyl vědomosti v řízení podle této vyhlášky, nebo kdo maří výkon oprávnění podle § 9 této vyhlášky, bude potrestán okresním soudem pro přestupek vězením do 3 měsíců nebo peněžitým trestem do 100.000.-Kčs.

(2) Pokus tohoto činu je trestný jako čin sám.

(3) Trestní stíhání se zavádí toliko na návrh ministerstva financí nebo osoby, která se neoprávněným sdělením cítí poškozena.

§ 14

Ministr financí, na Slovensku v dohodě s pověřencem financí, může prodloužiti lhůty podle této vyhlášky, bude-li toho třeba, a může z důvodů zvláštního zřetele hodných povolovati výjimky z ustanovení této vyhlášky.


§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Pietor v. r. za ministra Dr. Šrobára v. r.