94

Vyhláška ministra financí

ze dne 3. května 1946,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku

Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Šrobár v. r.

Opatření

Národní banky Československé

o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku.

Národní banka Československá stanoví podle § 12 a § 27, odst. 2 devisového zákona:

A. Cesty do ciziny.

Čl. 1.

(1) Devisový tuzemec smí v cestovním styku vyvézti do ciziny na cestovní pas bez povolení Národní banky měsíčně nejvýše hodnotu 500 Kčs v tuzemských nebo cizozemských platidlech (§ 3 devisového zákona); z tuzemských peněz smějí však býti vyváženy pouze mince a z papírových nejvýše padesátikoruny.

(2) Devisový tuzemec nesmí vyvážeti bez povolení Národní banky pro spotřebu ve státech, s nimiž jest sjednána zvláštní platební úmluva, platidla ve měnách ostatních států.

(3) Cizozemská platidla přidělená devisovému tuzemci pro cestu do ciziny musí peněžní ústav nebo podnik, oprávněný k přidělování, zapsati v každém případě do „Záznamu o přídělu valut", připojeného k cestovnímu pasu cestující osoby. Ústav nebo podnik jest povinen přesvědčiti se při druhém a každém dalším přídělu, zda po předchozím přídělu byla cesta do ciziny uskutečněna, a nebyla-li uskutečněna, zda přidělená platidla byla vrácena. Při zjištění závady odepře příděl a oznámí případ ihned Národní bance.

(4) Vyváží-li devisový tuzemec tuzemská platidla, zapíše si vyváženou částku sám do „Záznamu o přídělu valut". Při nemožnosti obstarati si „Záznam o přídělu valut" může cestující zapsati platidla vyvážená v rámci volné hranice na poslední volné stránce pasu.

(5) Tiskopis „Záznam o přídělu valut", vydaný Národní bankou, jest nedílnou součástí cestovního pasu devisového tuzemce; lze jej obdržeti u devisové banky nebo jiného oprávněného podniku nebo v nutných případech u pohraničního kontrolního orgánu. Devisová banka nebo jiný oprávněný podnik nebo kontrolní pohraniční orgán vyplní záhlaví „Záznamu o přídělu valut" a vlepí jej na vnitřní stranu zadní desky cestovního pasu; na nepřelepenou část zadní desky poznamená "Záznam o přídělu valut vydán dne ..." a zápis opatří firemním, po případě úředním razítkem a podpisem tak, aby část razítka byla otisknuta také na jazyku záznamu. Duplikáty „Záznamu o přídělu valut" vydává jen Národní banka Československá, devisový odbor, v Praze a její oblastní ústav pro Slovensko v Bratislavě.

(6) Devisovému tuzemci nesmějí býti bez povolení Národní banky prodány jakékoliv cestovní jízdenky do ciziny (železniční, lodní, letecké a pod.).

(7) Devisový tuzemec, který cestu do ciziny nenastoupil, jest povinen odvésti cizozemská platidla, přidělená v rámci volné hranice, do 30 dnů ode dne přídělu a cizozemská platidla, přidělená na podkladě povolení Národní banky, do 10 dnů po uplynutí platnosti povolení (§ 8 devisového zákona). V týchž lhůtách jest vrátiti i nepoužité jízdenky do ciziny.

Čl. 2.

(1) Devisový cizozemec smí vyvézti do ciziny v cestovním styku bez povolení Národní banky měsíčně nejvýše 500 Kčs v tuzemských mincích a v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách. Prokáže-li však potvrzením pohraničního kontrolního orgánu, že do Československé republiky dovezl cizozemská platidla, může je do tří měsíců od vydání tohoto potvrzení opět vyvézti bez povolení Národní banky.

(2) Šeky a pověřovací listy (akreditivy) vydané v cizině smí devisový cizozemec, jsou-li vydány na jeho jméno, vyvézti zpět do ciziny kdykoli bez povolení Národní banky.

(3) Přidělovati devisovým cizozemcům jakákoliv cizozemská platidla bez povolení Národní banky jest zakázáno.

(4) Devisovému cizozemci nesmějí býti bez povolení Národní banky prodány za tuzemská platidla jakékoliv cestovní jízdenky do ciziny (železniční, lodní, letecké a pod.). Za cizozemská platidla, která Národní banka určí ve svých směrnicích a která devisový cizozemec podle „Potvrzení o dovozu platidel" dovezl, mohou býti devisovým cizozemcům prodávány jakékoliv jízdenky do kteréhokoliv místa. Prodejna jízdenek jest povinna vyznačiti přijatá cizozemská platidla na rubu „Potvrzení o dovozu platidel".

Čl. 3.

Turisté, překročující hranice s výletním osvědčením, turistickou propustkou nebo s jiným podobným dokladem, opravňujícím k přechodu hranic, smějí vyvézti na den hodnotu 50 Kčs, nejvýše však měsíčně hodnotu 500 Kčs v tuzemských mincích a papírových penězích do 50 Kčs anebo v cizozemských platidlech toho státu, jehož hranice přecházejí. Totéž platí pro účastníky hromadných výprav, překročujících hranici se společným cestovním pasem nebo jiným společným cestovním dokladem.

Čl. 4.

(1) Osoby, které mají bydliště v pohraničním pásmu, smějí v pohraničním styku bez povolení Národní banky vyvézti na pohraniční průkaz (propustku) na den na osobu hodnotu 50 Kčs, nejvýše však měsíčně hodnotu 500 Kčs v tuzemských mincích a v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách anebo v cizozemských platidlech toho státu, jehož hranice přecházejí.

(2) Částku vyváženou podle odstavce 1 jest povinna devisová banka nebo jiný oprávněný podnik anebo strana sama, nepožadovala-li příděl, zapisovati v časovém pořadí do
„Pohraničního záznamu vyvážených platidel". Tiskopis tohoto záznamu, vydaný Národní bankou, lze obdržeti u devisové banky nebo jiného oprávněného podniku, anebo v nutném případě u kontrolního pohraničního orgánu. Řádně vyplněný záznam jest před prvním použitím k vývozu platidel předložiti kontrolnímu pohraničnímu orgánu k ověření správnosti údajů.

Čl. 5.

(1) Pokud jest tímto opatřením dovolen vývoz platidel bez povolení Národní banky (t.zv. volná hranice), mohou devisové banky a jiné oprávněné podniky přidělovati cizozemská platidla devisovým tuzemcům v rámci volné hranice bez povolení Národní banky.

(2) Vyvážejí-li se platidla v hodnotě vyšší, než kolik činí pro jednotlivý případ volná hranice, jest třeba povolení Národní banky pro celou vyváženou částku.

B. Cesty z ciziny do tuzemska.

Čl. 6.

(1) Devisový tuzemec smí v cestovním styku dovézti z ciziny cizozemská i tuzemská platidla s výjimkou tuzemských peněz, jichž smí dovézti měsíčně nejvýše 500 Kčs v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách, ohlásí-li veškerá dovážená platidla pohraničnímu kontrolnímu orgánu.

(2) Devisový cizozemec nesmí v cestovním styku dovézti z ciziny jiná cizozemská a tuzemská platidla (peníze, šeky, směnky, poukázky, pověřovací listy a jiné platební příkazy) než ta, která přihlásí pohraničnímu kontrolnímu orgánu a dá si potvrditi na úředním tiskopise „Potvrzení o dovozu platidel". Do „Potvrzení o dovozu platidel" jest zapsati také hotelové bony a hotelové poukázky pro pobyt v Československé republice. Z tuzemských peněz nesmí dovézti a nesmí mu býti potvrzeno více než 500 Kčs měsíčně v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách. Dovážená platidla, která devisový cizozemec sice ohlásí, avšak nedá si je potvrditi, nesmějí býti propuštěna do tuzemska; devisový cizozemec musí je odevzdati do úschovy pohraničnímu kontrolnímu orgánu na stvrzenku a vyzvednouti si je na zpáteční cestě nebo musí udati adresáta v cizině, kterému tato platidla mají býti zaslána v cenném psaní na útraty a nebezpečí cestujícího. Pro tyto zásilky, podávané pohraničním kontrolním orgánem k poštovní dopravě, není třeba povolení Národní banky.

(3) Devisový cizozemec smí bez povolení Národní banky hraditi náklady svého pobytu v tuzemsku jen z dovezených nebo z ciziny poukázaných platidel. Výměny valut, proplacení šeků a akreditivů, jakož i veškeré částky, které jemu nebo v jeho prospěch byly v tuzemsku placeny s povolením Národní banky, musí si dáti peněžním ústavem potvrditi na rubu „Potvrzení o dovozu platidel". Platí-li výjimečně cizozemskými platidly v hotelu nebo jinde, musí si dáti platbu potvrditi na uvedeném „Potvrzení o dovozu platidel" razítkem a podpisem příjemcovým.

(4) Při odjezdu z Československé republiky jest devisový cizozemec povinen odevzdati pohraničnímu kontrolnímu orgánu „Potvrzení o dovozu platidel", na jehož rubu bude řádně vyznačen rozdíl mezi částkou cizozemských platidel dovezených a vyvážených.

Čl. 7.

(1) Dováží-li devisový cizozemec do Československé republiky bez povolení Národní banky tuzemské peníze v částce přesahující volnou hranici anebo v hodnotách vyšších než 50 Kčs, musí je odevzdati pohraničnímu kontrolnímu orgánu na potvrzení a vyzvednouti si je na zpáteční cestě nebo udati adresáta v cizině, kterému tato platidla mají býti zaslána v cenném psaní na útraty a nebezpečí cestujícího. Pro tyto zásilky, podávané pohraničním kontrolním orgánem k poštovní dopravě, není třeba povolení Národní banky.

(2) Dováží-li devisový tuzemec do Československé republiky bez povolení Národní banky tuzemské peníze v částce přesahující volnou hranici anebo v hodnotách vyšších než 50 Kčs, musí je odevzdati na potvrzení pohraničnímu kontrolnímu orgánu, který je zašle Poštovní spořitelně v Praze nebo v Bratislavě podle toho, má-li cestující bydliště v zemích České a Moravskoslezské nebo na Slovensku. Poštovní spořitelna připíše tyto peníze ve prospěch cestujícího na bezúročný „Vázaný účet tuzemských peněz došlých z ciziny". S těmito penězi lze nakládati jen s povolením Národní banky.

Čl. 8.

(1) Turisté, překročující hranici s výletním osvědčením, turistickou propustkou nebo jiným podobným dokladem opravňujícím k přechodu hranic, smějí dovézti v tuzemských penězích na den 50 Kčs, nejvýše však měsíčně 500 Kčs v tuzemských mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách.

(2) Osoby, které mají bydliště v pohraničním pásmu, smějí v pohraničním styku bez povolení Národní banky dovézti napohraniční průkaz (propustku) v tuzemských penězích na den 50 Kčs, nejvýše však na osobu měsíčně 500 Kčs v mincích nebo v papírových penězích nejvýše v padesátikorunách.

(3) Ustanovení článku 7 platí obdobně.

C. Průvoz platidel.

Čl. 9.

Devisový cizozemec smí provážeti cizozemská platidla bez povolení Národní banky za podmínek čl. 2, odst. 1. Jinak platí pro průvoz platidel ustanovení čl. 1 až 8 o dovozu a vývozu platidel.

V Praze dne 2. května 1946.

Národní banka Československá

Dr. Nebesář v. r.

Dr. Chmela v. r.

Oliva v. r.