Zákon č. 158/1946 Zb.Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.

Čiastka 67/1946
Platnosť od 05.08.1946
Účinnosť od 01.07.1946

OBSAH

158

Zákon

ze dne 11. července 1946,

jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb.,o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským.

Ustavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

V čl. I., § 1, odst. 1 a v čl. II. zákona č. 24/1946 Sb., se nahrazují slova „30. června 1946“ slovy „31. prosince 1946“.


§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1946 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr spravedlnosti.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.