Vyhláška č. 41/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.

Čiastka 20/1946
Platnosť od 07.03.1946
Účinnosť od 22.03.1946

41.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 26. ledna 1946

o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:


Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 a stanovy, připojené k tomuto nařízení, v platnosti.

Čl. II.

Vládní nařízení č. 4/1941 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.


Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 41/1946 Sb.

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4 Úř. věst. čsl. z roku 1941, jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939.*)

Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a n., o rádech a titulech toto:

§ 1.

Na památku boje za osvobození republiky Československé z nepřátelského obsazení zřizuje se Československý válečný kříž z r. 1939 jako viditelné vyznamenání československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům československé armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzplanuvšího v r. 1939, a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, při němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Bližší ustanovení obsahují připojené stanovy.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25. října 1940. Jeho provedení se ukládá ministru národní obrany.

Stanovy

Československého válečného kříže z r. 1939.

Čl. 1.

Československý válečný kříž z r. 1939 je zřízen rozhodnutím československé vlády jako viditelné vyznamenání těm československým občanům ve vlasti, jednotkám a příslušníkům českolslovenské armády v zahraničí, jakož i jednotkám a příslušníkům spojeneckých armád, kteří se zúčastnili boje, vzpanuvšího v r. 1939 a prokázali v něm vynikající a úspěšný čin výkonný nebo velitelský, pří němž byli osobně vystaveni nebezpečí života nebo život obětovali.

Čl. 2.

Československý válečný kříž z r. 1939 má jeden stupeň. Uděluje se in natura jen jedenkrát při prvním vyznamenání. Každé další vyznamenání Československým válečným křížem se označí jeho nositeli na stuze bronzovou snítkou.

Čl. 3.

Popis Československého válečného kříže z r. 1939:

a) Válečný kříž: Kříž o stejných ramenech zakončený hroty, uprostřed mezi rameny zkřížené meče. Na líci malý státní znak, na rubu jsou zemské znaky v kruzích, a to uprostřed ve štítu znak Čech, v hrotech ramen kříže nahoře znak Slovenska, vlevo Moravy, vpravo Slezska a dole Podkarpatské Rusi. Ve středu v mezerách mezi kruhem vroubícím znak Čech a okrajem štítu je rozložený letopočet 1939.

b) Stuha je stejného vzoru jako u Československého válečného kříže z r. 1918; úzké červené proužky jsou nahraženy proužky modrými.

Vyobrazení je připojeno.

Čl. 4.

Československý válečný kříž z r. 1939 nosí se na stuze na levé straně prsou za řádem Bíleho Lva, za Československým válečným křížem z r. 1914-1918 a za řádem M. R. Štefánika, před všemi československými vyznamenáními a před vyznamenáními spojeneckých a druchých států.

Čl. 5.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenáni českoslovenští občané ve vlasti a příslušníci československé armády v zahraničí, kteří v boji proti nepříteli po 15. březnu 1939 splnili všeobecné podmínky uvedené v čl. 1.

Československým válečným křížem z r. 1939 mohou býti vyznamenáni pluky nebo oddíly a setniny za vynikající a úspěšné splnění úkolu.

Ministerstvo národní obrany upraví oznáčení vyznamenaných jednotek zvláštním nařízením.

Čl. 6.

Československý válečný kříž z r. 1939 může býti udělen také příslušníkům a jednotkám spojeneckých armád.

Čl. 7.

Československý válečný kříž z r. 1939 uděluje se doživotně a bezplatně. Vyznamenaný dostane současně diplom, opravňující ho k nošení Československého válečného kříže z r. 1939.

Čl. 8.

V případe úmrtí je Československý válečný kříž z r. 1939 ponechán na památku rodině nebo příbuzným. Válečný kříž nemůže však nosti nidko jiný než vyznamenaný.

Čl. 9.

Československý válečný kříž z r. 1939 ztrácí kdo byl soudem odsouzen za takový trestní čin, který má v zápětí ztrátu tuzemských i cizozemských řádů vojenských i občanských vyznamenání a čestných odznaků.

Odsouzený v takovém případe je povinen vrátiti Čs. válečný kříž ministerstvu národní obrany.

Čl. 10.

Československý válečný kříž z r. 1939 propůjčuje president republiky, po případě ministr národní obrany nebo velitel vojska, pokud je president republiky k tomu zmocní.

Čl. 11.

Návrh na udělení Československého válečného kříže z r. 1939 činí vláda.

Čl. 12.

Vláda republiky Československého rozhodne dodatečně, zda vyznamenání Československým válečným křížem z r. 1939 bude spojeno se zvláštními výhodami.

Vyobrazení k vládnímu nařízení č. 4 a č. 5/1941 Úř. věst. čsl. (vyhlášky č. 41 a č. 42/1946 Sb.).

Obrázok 01

Poznámky pod čiarou

*) Uveřejněno v roč. II., č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 10. března 1941.