Vyhláška č. 4/1946 Zb.Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.

Čiastka 2/1946
Platnosť od 21.01.1946
Účinnosť od 01.01.1946
Redakčná poznámka

Platí v zemi České a Moravskoslezské

4

Vyhláška ministerstva financí

ze dne 5. ledna 1946

o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.

Podle odstavce 8 prováděcího nařízení k § 38 zákona o přímých daních (vládní nařízení ze dne 4. února 1937, č. 15 Sb.), podle odstavce 3 téhož nařízení k § 181 zákona o přímých daních, jakož i podle tohoto ustanovení ve spojení s § 183, odst. 6 zákona o přímých daních a ve spojení s § 5, odst. 2 zákona ze dne 29. ledna 1936, č. 16 Sb., o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných, ustanovuje ministerstvo financí v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem:


§ 1

Srážky daně důchodové

(1) Počínajíc daňovou srážkou provedenou při výplatě požitků za měsíc leden 1946 nebo za jiné výplatní období, které končí po 31. prosinci 1945, jsou plátci povinni - s výjimkou státních úřadů, ústavů a podniků - odváděti srážky daně důchodové podle §§ 28 až 38 zák. o př. d. státní pokladně poštovní spořitelnou na šekový účet berního úřadu v sídle berní správy, v jejímž obvodu jest sídlo plátcovy pokladny.

(2) V obvodech berních správ se sídlem v Praze a v Brně odvádějí se daňové srážky na šekový účet berního úřadu, jehož označení je stejné jako označení berní správy. V obvodu berní správy v Moravské Ostravě odvádějí se daňové srážky na šekový účet berního úřadu Moravská Ostrava I. Není-li v sídle berní správy berní úřad, odvádějí se daňové srážky na šekový účet berního úřadu, v jehož obvodu je sídlo berní správy.

(3) Státní úřady, ústavy a podniky odvádějí daňové srážky, uvedené v odstavci 1, nadále poštovní spořitelnou na šekový účet finančního úřadu II. stolice, v jehož obvodu mají sídlo.

(4) Pro národní podniky platí ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 2

Srážky daně rentové

(1) Plátci úroků a jiných požitků, podrobených dani rentové vybírané srážkou podle §§ 180 až 182 zák. o př. d. - s výjimkou pokladen státní finanční správy - jsou povinni odváděti srážky daně rentové státní pokladně poštovní spořitelnou na šekový účet berního úřadu v sídle berní správy, která je pro ně podle § 181 zák. o př. d. příslušná k dozoru nad srážením a odvodem této daně.

(2) Ustanovení § 1, odst. 2 a 4 platí obdobně i pro odvod srážek daně rentové.

§ 3

Daň z tantiem

(1) Společnosti, povinné podle § 183 zák. o př. d. srážeti daň z tantiem, odvádějí srážky této daně státní pokladně poštovní spořitelnou na šekový účet berního úřadu v sídle berní správy, která je pro ně podle § 181 zák. o př. d. ve spojení s § 183, odstavec 6 téhož zákona příslušná k dozoru nad srážením a odvodem této daně.

(2) Ustanovení § 1, odst. 2 platí obdobně i pro odvod daně z tantiem.

§ 4

Mimořádná daň postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných

(1) Společnosti a ústavy, povinné podle §§ 1 a 2 zákona ze dne 29. ledna 1936, č. 16 Sb., o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných, srážeti mimořádnou daň z dividend a úroků, odvádějí srážky této daně státní pokladně poštovní spořitelnou na šekový účet berního úřadu v sídle berní správy, která je pro ně podle § 5, odst. 2 zákona ze dne 29. ledna 1936, č. 16 Sb., příslušná k dozoru nad prováděním srážek.

(2) Ustanovení § 1, odst. 2 platí obdobně i pro odvod mimořádné daně z dividend a úroků.

§ 5

Příslušenství srážkových daní

Ustanovení §§ 1 až 4 se vztahují i na příslušenství daní uvedených v §§ 1 až 4.

§ 6

Způsob placení

(1) Platby podle § 1, odst. 1, 2 a 4 a podle §§ 2 až 5 se konají třídílným vplatním lístkem poštovní spořitelny na šekový účet příslušného berního úřadu, nebo převodem z plátcova účtu u poštovní spořitelny na šekový účet příslušného berního úřadu (převodním příkazem).

(2) Na rubu složenky vplatního lístku (na ústřižku převodního příkazu nebo převodní poukázky) jest plátce povinen rozčleniti platbu podle druhů odváděných srážek (srážka daně důchodové, srážka daně rentové, daň z tantiem, mimořádná daň z dividend a úroků, přirážka pro zmeškání, náklady upomínací a exekuční) a vyznačiti období, za které se odvod koná. Při odvodu srážek daně důchodové jest povinen uvésti i číslo zaměstnavatelského účtu.

(3) Čtyřdílnými vplatními lístky poštovní spořitelny, jimiž se daně vybírané srážkou dosud odváděly na šekový účet finančního úřadu II. stolice, zaplatí se naposledy srážka daně ze mzdy, provedená při výplatě požitků za měsíc prosinec 1945 nebo za jiné výplatní období, které končilo před 1. lednem 1946.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946 a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede ji ministr financí.


Dr. Šrobár v. r.