Nariadenie vlády č. 221/1946 Zb.Nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.

Čiastka 97/1946
Platnosť od 13.12.1946
Účinnosť od 01.07.1946

OBSAH

221.

Vládní nařízení

ze dne 15. listopadu 1946,

jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, § 17, odst. 3 a § 21, odst. 1, zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):


§ 1.

Příloha vládního nařízení č. 103/1927 Sb. se doplňuje takto:

V oboru státní správy (resortu) ve služební tříděse snižují kategorie úředníků služby pro služební obor (úřad, ústav)a předpisuje se pro ustanovení na služební místo zásadně jako předběžné vzděláníTitulový přídomek podle § 10 případně zvláštní ústřední titul podle § 7, odst. 1, eDo kategorie se převádějí podle § 3 úředníci
1234567
Ministerstvo poštIV.nižší pomocné technické ministerstvovyšší předběžné vzdělání, než podává obecná školapomocné technické služby 
ředitelství pošt, poštovní hospodářská ústředna,
telegrafní stavební úřady, poštovní úřady
poštovní spořitelna

§ 2.

Příloha vládního nařízení č. 132/1931 Sb. se doplňuje takto:

V oboru státní správy (resortu) ve služeb. tříděv kategorii
úředníků služby
se stanoví zvláštní podmínky pro:
1. ustanovení
a) čekatelem
b) úředníkem
2. povýšení 
Ministerstvo poštIV.nižší pomocné
technické
1. a) vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola, vyučení potřebnému remeslu a nejméně 9 let tomuto řemeslu odpovídající odborné služby v oboru ministerstva pošt
    b) úspěšný výkon ustanovovací zkoušky z nižší pomocné technické služby v oboru ministerstva pošt; od této zkoušky jsou osvobozeni zaměstnanci, kteří s prospěchem vykonali nebo nejpozději do konce roku 1947 vykonají odbornou zkouškuřemeslnickou (§ 7, odst. 2 vl. nař. č. 16/1927 Sb.) podle předpisů, platných 1. července 1946.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1946 a provede je ministr pošt.


Dr. Zenkl v. r.

Fierlinger v. r.

Kopecký v. r.

Široký v. r.

Laušman v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Nosek v. r.

Hála v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.