Zákon č. 37/1946 Zb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených.

Čiastka 18/1946
Platnosť od 06.03.1946
Účinnosť od 01.01.1946

37

Zákon

ze dne 14. února 1946,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužícím, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2, odst. 1, 2, 3 a 6 zní:

Denní žold

(1) Vojenským osobám z počtu mužstva v činné službě (§ 1, odst. 1, písm. a) náleží tento denní žold:

vojínu ................................... 10 Kčs,

svobodníku ............................... 11 Kčs,

desátníku ................................ 12 Kčs,

četaři ................................... 14 Kčs,

rotnému .................................. 16 Kčs.

(2) Po dobu ošetřování ve vojenském nebo občanském léčebném ústavě (nemocnici) náleží jim denní žold takto snížený:

vojínu ................................... 5 Kčs,

svobodníku a desátníku ................... 6 Kčs,

četaři a rotnému ......................... 8 Kčs.

Podrží však denní žold v plné výměře podle odstavce 1 po dobu, kterou stráví v léčebném ústavě (nemocnici) pro zranění nebo onemocnění přivoděném při výkonu služby. Po dobu léčení zranění nebo onemocnění způsobeného svévolně nebo hrubou nedbalostí náleží jim pouze vězeňský denní žold (odst. 3).

(3) Odpykávají-li kázeňský trest na svobodě a neúčastní-li se proto po dobu jeho trvání vojenského výcviku, náleží jim místo denního žoldu stanoveného v odstavci 1 vězeňský denní žold 1 Kčs. Odpykávají-li soudní trest na svobodě, nenáleží jim žádný žold, ani když jej odpykávají částečně nebo úplně ve vězeňské nebo jiné nemocnici; to platí i o době strávené v soudní vyšetřovací vazbě. jestliže však trestní řízení vedené proti nim bylo zastaveno nebo skončilo osvobozujícím rozsudkem, vyplatí se jim dodatečně denní žold, na který by měli nárok, kdyby na ně nebyla uvalena soudní vyšetřovací vazba.

(6) Frekventantům vojenských učilišť (škol, kolejí) pro výchovu důstojníků z povolání přísluší bez rozdílu hodnosti místo denního žoldu, uvedeného v odstavci 1, denní žold 20 Kčs. Vládní nařízení stanoví, zda a do jaké míry náleží těmto osobám jejich denní žold po dobu prázdnin, dovolené, nemoci, trestního vyšetřování, kázeňského nebo soudního trestu, při nenáležitém chování a nedostačujícím prospěchu; to platí také o rekventantech, kteří nejsou příslušníky mužstva. Vládní nařízení určí, na která vojenská učiliště (školy, koleje) se vztahují ustanovení tohoto odstavce.

2. § 4, odst. 1 zní:

Vstupní prémie

(1) Vojenské osoby z počtu mužstva, které se reversem počínaje rokem 1945 zavázaly nebo zaváží, že setrvají v dobrovolné další činné službě jako déle sloužící po dobu nejméně tří let, dostanou jednorázovou vstupní prémii 2000 Kčs.

3. § 5, odst. 1, 2, 3, 4 a 5 zní:

Měsíční prémie, příspěvky na děti a byt

(1) Déle sloužícím náleží za každý úplný kalendářní měsíc dobrovolné další činné služby měsíční prémie:

a) déle sloužícím až do hodnosti četaře v prvém až třetím roce

dobrovolné další činné služby ..... 1050 Kčs,

b) ostatním déle sloužícím ........... 1200 Kčs.

(2) Déle sloužícím náleží za podmínek stanovených pro vojenské gážisty z povolání měsíční příspěvek na každé nezaopatřené dítě v částce 150 Kčs.

(3) Ženatým (ovdovělým, rozloučeným, rozvedeným) déle sloužícím náleží, svobodným pak může býti povolen, za podmínek, za jakých mají vojenští gážisté z povolání nárok na činovné v plné výměře, místo bezplatného ubytování podle § 6, písm. a) tento měsíční příspěvek na byt:

ve skupině míst A ..................... 400 Kčs,

ve skupině míst B ..................... 344 Kčs,

ve skupině míst C ..................... 288 Kčs,

ve skupině míst D ..................... 232 Kčs.

(4) Déle sloužící mají nárok na měsíční prémii, příspěvek na děti a příspěvek na byt v plné výměře i v případech uvedených v § 2, odst. 2 a 3.

(5) Měsíční prémie, příspěvek na děti a příspěvek na byt jsou splatné pozadu. Vznikne-li (zanikne-li) nárok na náležitosti podle odstavců 1, 2 a 3 jiného než prvního (posledního) dne v měsíci, náleží jejich poměrný díl vypočtený tak, že se za každý den počítá jedna třicetina stanovené částky. Výpočet se zaokrouhlí na nejbližší vyšší částku vyjádřenou v celých Kčs.

4. § 8, odst. 5 zní:

(5) Déle sloužícím přísluší k zaopatření příspěvek na děti ve výměře a potud, pokud by jim příslušel za činné služby podle § 5, odst. 2.

5. § 9, odst. 4 zní:

(4) Oprávněným vdovám a úplným sirotkům po déle sloužících přísluší příspěvek na děti ve výměře a potud, pokud by příslušel manželovi nebo otci za činné služby podle § 5, odst. 2.

6. § 18, odst. 2, písm. d) zní:

d) Příspěvek na byt podle § 5, odst. 3 může býti postižen exekucí nebo zajišťovacím úkonem nebo zastaven anebo postoupen jen k zajištění nebo k úhradě nájemného, pohřebné (úmrtné) jen k zajištění nebo k úhradě nákladů pohřbu.


Čl. II

Zvláštní přídavek déle sloužícím

§ 1

(1) Déle sloužícím přísluší počínaje od 1. prosince 1945 za každý úplný kalendářní měsíc dobrovolné další činné služby zvláštní měsíční přídavek ve výši

a) svobodným .......................................... 350 Kčs,

b) ženatým ............................................ 600 Kčs,

c) na každé dítě, na něž přísluší příspěvek na dítě ... 150 Kčs.

(2) Ustanovení § 5, odst. 5 zákona č. 83/1932 Sb. o poměrném dílu platí obdobně.

§ 2

Déle sloužící, jehož manželka je výdělečně činná nebo požívá odpočivného (zaopatřovacího) platu nebo důchodu z veřejnoprávního sociálního pojištění, posuzuje se pokud jde o zvláštní přídavek podle § 1 jako svobodný.

§ 3

Zvláštní přídavek není součástí pensijní základny a je splatný zároveň s měsíční prémií.


Čl. III

Ustanovení § 2, odst. 4 vládního nařízení ze dne 15. Června 1934, č. 111 Sb., se zrušuje.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti, pokud se v něm nestanoví jinak, dnem 1. ledna 1946; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

gen. Svoboda v. r.