Vyhláška č. 42/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem.

Čiastka 20/1946
Platnosť od 07.03.1946
Účinnosť od 22.03.1946

42.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 26. ledna 1946

o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem.

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:


Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem a její stanovy, připojené k nařízení, v platnosti.

Čl. II.

Nařízení vlády č. 5/1941 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.


Nosek v. r.


Příloha k vyhlášce č. 42/1946 Sb.

Nariadenie vlády republiky Československej zo dňa 20. decembra 1940, č. 5 Úř. věst. čsl. z roku 1941, ktorým sa zriaďuje Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom. 1)

Československá vláda nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky Československej podľa § 1 zákona zo dňa 21. októbra 1936, č. 268 Sb.z. a n. , o rádoch a tituloch toto:

§ 1.

Na pamiatku boja za oslobodenie republiky Československej z nepriateľského obsadenia zriaďuje sa Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí preukázali činom osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničnom.

Bližšie ustanovenia o tomto vyznamenaní obsahujú pripojené stanovy.

§ 2.

Toto nariadenie vstupuje v platnosť dňom 25. októbra 1940. Jeho prevedením sa poveruje minister národnej obrany.

Stanovy

Československej medaile za chrabrosť pred nepriateľom.

Čl.1.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom je zriadená rozhodnutím československej vlády ako viditeľné vyznamenanie tým, ktorí činom preukázali osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojišti vnútornom alebo zahraničnom.

Čl.2.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom má jeden stupeň. Udeľuje sa in natura len raz pri prvom vyznamenaní. Každé ďalšie vyznamenanie touto medailou sa označí nositeľovi tejto medaile na stuhe bronzovými lipovými lístkami.

Čl.3.

Popis Československej medaile za chrabrosť pred nepriateľom:

a) Medaila: bronzový okrúhly terč, na líci hlava lva nad lipovou ratolesťou, uprostred meč, cez ktorý je v hornej části nápis „Za chrabrosť“, na ľavo od hlavy lva patriarchálny slovenský kríž; na rube medaile nápis „Pravda vítězí“ s letopočtom 1939 a lipovou ratolesťou. Medaila je zavesená na stuhu pútkom v podobe dvoch skrížených lipových ratolestí.

b) Stuha: je pozdĺž rozdelená na jedenásť pruhov nerovnako širokých. Uprostred je úzky biely pruh a po obidvoch stranách úzke pruhy červené a biele a široké modré a zase úzke biele a červené.

Vyobrazenie je pripojené.

Čl.4.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom nosí sa na stuhe na ľavej strane pŕs za rádom Bieleho lva, za Československým válečným krížom z r. 1914 - 1918, za rádom M.R. Štefánika a Československým válečným krížom z r. 1939.

Čl.5.

Československou medailou za chrabrosť pred nepriateľom môžu byť vyznamenaní príslušníci československej armády v zahraničí a československí občania vo vlasti, ktorí pred nepriateľom, alebo na bojišti v zahraničí v čase od 1. septembra 1939, alebo v oslobodzovacom boji vo vlasti v čase od 15. marca 1939 až do skončenia vojny splnili všeobecné podmienky uvedené v článku 1.

Československou medailou za chrabrosť pred nepriateľom môžu byť vyznamenané aj pluky alebo oddiele a sotniny za statočné chovanie sa celku.

Označenie vyznamenaných jednotiek upraví ministerstvo národnej obrany osobitným nariadením.

Čl.6.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom môže byť udelená aj príslušníkom a jednotkám spojeneckých armád.

Čl.7.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom udeľuje sa doživotne a bezplatne. Vyznamenaný Československou medailou za chrabrosť pred nepriateľom dostane súčasne diplom opravňujúci ho nosiť ju.

Čl.8.

Keď vyznamenaný zomrie, Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom ponechá sa na pamiatku rodine alebo príbuzným. Nesmie ju však nosiť nikto, kto nebol ňou vyznamenaný.

Čl.9.

Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom stráca ten, koho súd odsúdil pre trestný čin, majúci za následok stratu domácich i cudzozemských rádov, vojenských a občianských vyznamenaní a čestných odznakov.

V takomto prípade odsúdený je povinný Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom vrátiť ministerstvu národnej obrany.

Čl.10.

Československú medailu za chrabrosť pred nepriateľom prepožičiava prezident republiky, po prípade minister národnej obrany alebo veliteľ vojska, pokiaľ ich prezident k tomu zmocní.

Čl.11.

Návrh na udelenie Československej medaile za chrabrosť pred nepriateľom robí vláda.

Poznámky pod čiarou

1) Uveřejněno v roč. II., č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 10. března 1941.