195.

Zákon

ze dne 2. října 1946

o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


ODDÍL I.

Zrušení použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.

§ 1.

Zrušuje se použivatelnost všech předpisů, které byly v době nesvobody vydány pro pohraniční území zemí českých.

§ 2.

(1) Z předpisů, které byly v době nesvobody vydány pro vnitřní oblast zemí českých, se zrušuje použivatelnost předpisů uvedených v příloze k tomuto zákonu.

(2) Vládním nařízením může býti zrušena použivatelnost dalších předpisů s mocí zákona, které byly v době nesvobody vydány pro vnitřní oblast zemí českých. Vláda je povinna takové nařízení předložiti do 14 dnů ode dne jeho vyhlášení Národnímu shromáždění. Odepře-li je Národní shromáždění hlasováním podle § 48, odst. 1 ústavní listiny schváliti, pozbývá nařízení platnosti ode dne tohoto usnesení a zrušená použivatelnost předpisu se obnovuje; vláda vyhlásí pak bez odkladu ve Sbírce zákonů a nařízení, že a od kdy nařízení pozbylo platnosti.

§ 3.

Zrušením použivatelnosti předpisů podle §§ 1 nebo 2 se obnovuje dřívější právní stav, a to v úpravě vyplývající z předpisů platných nebo použivatelných v den, kdy zrušení použivatelnosti nabývá účinnosti.

ODDÍL II.

Územní rozšíření použivatelnosti předpisů z doby nesvobody.

§ 4.

Na pohraniční území zemí českých se rozšiřuje - pokud se tak již nestalo dříve - použivatelnost předpisů, které byly v době nesvobody vydány pro vnitřní oblast těchto zemí nebo jedné z nich, a to ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu.

ODDÍL III.

Schválení ustanovení o územním rozšíření použivatelnosti cenových předpisů.

§ 5.

Ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 8. října 1945, č. 87 Sb., o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového, se schvaluje podle čl. 5, odst. 1 ústavního dekretu o obnovení právního pořádku (příloha k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946).


ODDÍL IV.

Ustanovení všeobecná a závěrečná.

§ 6.

Nařízením, rozhodnutím, opatřením a jiným úředním úkonům, které byly vydány nebo provedeny po dni 4. května 1945 do dne počátku účinnosti tohoto zákona, není na závadu, že byly vydány nebo provedeny pro pohraniční území zemí českých nebo na tomto území

a) podle předpisu vnitřní oblasti zemí českých před tím, než jeho použivatelnost na pohraniční území byla rozšířena nebo se tímto zákonem rozšiřuje, nebo

b) podle předpisu vnitřní oblasti zemí českých před tím, než jeho použivatelnost byla zrušena nebo se tímto zákonem zrušuje, nebo

c) podle předpisu, vydaného do dne 29. září 1938 včetně, před tím, než tento předpis na pohraničním území opět nabyl nebo podle tohoto zákona nabývá účinnosti.

§ 7.

Vláda může nařízením vydati předpisy, jejichž potřeba se ukáže nutnou k usnadnění přechodu do nových právních poměrů, vytvořených ústavním dekretem o obnovení právního pořádku nebo tímto zákonem.

§ 8.

(1) Pohraničním územím zemí českých se rozumějí územní části zemí České a Moravskoslezské, které byly v roce 1938 obsazeny cizí mocí.

(2) Vnitřní oblastí zemí českých se rozumí ostatní území zemí České a Moravskoslezské.

(3) Doba nesvobody je doba ode dne 30. září 1938 do dne 4. května 1945.

§ 9.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti - pokud v něm nebo v jeho příloze není jinak stanoveno - patnáctého dne po svém vyhlášení.

(2) Ustanovení § 1, pokud se jím zrušuje použivatelnost místních předpisů, nabývá účinnosti 3 měsíce po vyhlášení tohoto zákona. Místními předpisy se tu rozumějí předpisy vydané jen prourčitý správní obvod pohraničního území zemí českých.

(3) Jestliže se předpisu, jehož použivatelnost se podle § 2 zrušuje, přestalo používati na celém území, pro které byl vydán, před počátkem účinnosti tohoto zákona, nabývá zrušení použivatelnosti účinnosti dnem, kdy se předpisu přestalo používati; tento den vyhlásí příslušný ministr v dohodě se zúčastněnými ministry ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 10.

Tento zákon provedou všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r., tiež za ministra Masaryka

Kopecký v. r.

Lichner v. r.


Příloha k § 2, ods. 1 zák. č. 195/1946 Sb.

Príloha 01