Nariadenie vlády č. 140/1946 Zb.Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.

Čiastka 57/1946
Platnosť od 19.06.1946
Účinnosť od 01.11.1946

140.

Vládní nařízení

ze dne 17. května 1946,

kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


Čl. I.

Vládní nařízení č. 16/1927 Sb., ve znění vládního nařízení č. 111/1945 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V nadpise i v textu nařízení se nahrazují, pokud není v dalším jinak stanoveno, slova „v technické službě stavební a udržovací“ slovy „v telekomunikační službě stavební a udržovací“ a slova „v automobilním provozu“ slovy „v dílenské nebo automobilové službě“; za slova „Československé pošty“ se vkládají slova „nebo Poštovní spořitelny“.

2. § 2 se mění a zní takto:

§ 2.

Řemeslnické kategorie

V telekomunikační službě stavební a udržovací, v dílenské a v automobilové službě Československé pošty nebo Poštovní spořitelny se používá k řemeslným úkonům těchto kategorií: kategorie mechaniků (vrchní mechanikové I. a II. třídy, mechanikové),

kategorie montérů (telegrafní dozorci I. a II. třídy, montéři),

kategorie dílenských (dílovedoucí I. a II. třídy, dílenští), kategorie řidičů automobilů (vrchní řidiči automobilů I. a II. třídy, řidiči automobilů).

3. § 3, odst. 1 se mění a zní takto:

(1) Služební místa řemeslníků se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil ve třech platových stupnicích, a to:

V platové stupnici:

I.II.III.
vrchní mechanikové I. tř.vrchní mechanikové II. tř.mechanikové
telegrafní dozorci I. tř.telegrafní dozorci II. tř.montéři
dílovedoucí I. tř.dílovedoucí II. tř.dílenští
vrchní řidiči automobilů I. tř.vrchní řidiči automobilů II. tř.řidiči

4. § 4, odst. 1, č. 5, písm. b) se mění a zní takto:

b) pokud jde o služební místo v kategorii montérů, řemeslu kovopracovnickému, tesařskému, pokryvačskému, zednickému nebo jinému řemeslu potřebnému pro službu v kategorii montérů a buď absolvoval v době, kdy se učil řemeslu, s prospěchem průmyslovou školu pokračovací nebo, vyučiv se řemeslu, byl při uspokojivém pracovním výkonu zaměstnán nejméně tři roky v odborném závodě nebo při pracích do jeho oboru spadajících.

5. § 8, odst. 1, věta první se mění a zní takto:

(1) Ustanovovati čekatele nebo propůjčovati služební místa řemeslnická přísluší osobnímu úřadu.

6. § 75 se mění a zní takto:

§ 75.

V telekomunikační službě stavební a udržovací, v dílenské nebo v automobilní službě Československé pošty nebo Poštovní spořitelny se používá k řemeslnickým úkonům mimo řemeslníky podle části prvé tohoto nařízení též pomocných řemeslníků.

7. § 81, odst. 2 se mění a zní takto:

(2) Pomocní řemeslníci mají ve službě řidiče automobilů služební titul „pomocný řidič automobilů“ a ve službě dílenské služební titul „pomocný dílenský“.

8. § 105, odst. 2, věta první se mění a zní takto:

(2) Pokud však služební doba započitatelná pro vyměření zaopatřovacího platu byla pomocným řemeslníkem (pomocným řidičem automobilů) skutečně ztrávena ve výkonu služby řidičské, započítává se tak, že každý rok této služby se pro výměru zaopatřovacího platu hodnotí 18 měsíci.

9. § 107, odst. 2 se doplňuje třetí větou, jež zní takto:

V jednotlivých případech může vláda ze závažných důvodů na souhlasný návrh ministrů pošt a financí zkrátiti tuto dobu o dobu jiné služby zřízenecké nebo dělnické v oboru poštovní správy, pokud zaměstnanec vyhovoval podmínkám stanoveným v § 4 a byl plně zaměstnán.

10. § 124, odst. 1, věta první se mění a zní takto:

(1) Ustanovovati pomocné řemeslníky přísluší osobnímu úřadu.


Čl. II.

Dosavadní zřízenci poštovní služby výkonné v dílenské nebo automobilové službě, kteří splnili podmínky předepsané pro ustanovení řemeslníkem v příslušné kategorii (§ 4, odst. 1 vl. nař. č. 16/1927 Sb.) a konali alespoň po šest roků práce příslušných řemeslnických kategorií, se převedou dnem, kdy toto nařízení nabývá účinnosti, do kategorie dílenských nebo do kategorie řidičů automobilů, pomocní zřízenci v těchto službách, kteří splnili podmínky předepsané pro ustanovení řemeslníkem v příslušné kategorii (§ 4, odst. 1 vl. nař. č. 16/1927 Sb.) a konali práce příslušných řemeslnických kategorií, se převedou týmž dnem do příslušné kategorie pomocných řemeslníků.

Čl. III.

Vládní nařízení ze dne 17. března 1933, č. 50 Sb., jímž se mění vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, se zrušuje.

Čl. IV.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1945; provede je ministr pošt.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Stránský v. r.

gen. Hasal v. r.

Ursíny v. r.

Hála v. r.

gen. Svoboda v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Clementis v. r.

Ďuriš v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.