Vyhláška č. 210/1946 Zb.Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947.

Čiastka 91/1946
Platnosť od 26.11.1946
Účinnosť od 26.11.1946

OBSAH

210.

Vyhláška ministerstva národní obrany

ze dne 11. listopadu 1946

o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947.

Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:


§ 1.

(1) Pro lékaře, zvěrolékaře a magistry farmacie se stanoví jako nástupní termíny do presenční služby a do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy v roce 1947 dni 2. ledna, 2. května

a 1. září.

(2) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavci 1 jednotlivě svolávacími lístky.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


arm. gen. Svoboda v. r.