Zákon č. 196/1946 Zb.Zákon, jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.

Čiastka 86/1946
Platnosť od 31.10.1946
Účinnosť od 31.10.1946

OBSAH

196.

Zákon

ze dne 3. října 1946,

jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům, se doplňuje takto:

V § 2 se vkládá mezi odstavce 4 a 5 nový odstavec tohoto znění:

„Spojeneckým a spřáteleným armádám uvedeným v předchozích dvou odstavcích se klade na roveň Rudá armáda Svazu sovětských socialistických republik.“


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.