Vyhláška č. 254/1946 Zb.Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.

Čiastka 106/1946
Platnosť od 30.12.1946 do01.10.1949
Účinnosť od 01.01.1947 do01.10.1949

OBSAH

254.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 20. prosince 1946

o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.

Podle § 3 ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:


§ 1.

Nerozvedení manželé československých státních občanek, jejichž sňatek byl uzavřen před 16. březnem 1939, mohou v době od 1. ledna 1947 do 30. června 1947 žádati o vrácení československého státního občanství, jehož pozbyli podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb.

§ 2.

Žádosti podané před počátkem lhůty stanovené v § 1 se považují za nepodané.


§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947.


Nosek v. r.