Zákon č. 197/1946 Zb.Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění.

Čiastka 86/1946
Platnosť od 31.10.1946
Účinnosť od 31.10.1946

197.

Zákon

ze dne 17. října 1946

o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Ústavodárné Národní shromáždění, jemuž podle čl. 1 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., přísluší, aby dalo Československé republice novou ústavu, zvolí ze sebe zvláštní výbor ústavní.

§ 2.

Tento výbor bude míti 36 členů zvolených podle zásady poměrného zastoupení.

§ 3.

(1) Ústavnímu výboru se ukládá, aby vypracoval návrh nové ústavy Československé republiky a zákonů s ústavou souvisících a předložil je k projednání přímo sněmovně.

(2) Jinak platí pro ústavní výbor a jeho jednání přiměřeně ustanovení jednacího řádu.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Ďuriš v. r.

Ursíny v. r.

Zmrhal v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r., tiež za ministra Masaryka

Kopecký v. r.