Zákon č. 48/1946 Zb.Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.

Čiastka 23/1946
Platnosť od 18.03.1946
Účinnosť od 02.04.1946

48.

Zákon

ze dne 5. března 1946

o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Aby bylo na celém území republiky Československé po dobu mimořádných hospodářských poměrů jednotně řízeno hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami, na tomto území vytěženými nebo vyrobenými nebo sem dovezenými, zřizuje se Ústřední rozdělovna minerálních olejů a pohonných látek (v dalším Rozdělovna) se sídlem v Praze.

(2) Minerálními oleji a pohonnými látkami se rozumějí výrobky ze zemního oleje a látky příbuzné, jakož i všechny ostatní pohonné látky pevné, tekuté a plynné, které určí Rozdělovna vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.

(3) Rozdělovně přísluší zejména, aby zjistila každoroční tuzemskou potřebu minerálních olejů a pohonných látek a aby v rámci směrnic, vydaných podle § 3, zajistila k zabezpečení krytí této potřeby veškeré látky, uvedené v odstavci 2, a to suroviny, polotovary i hotové výrobky, aby v dohodě s příslušnými ministerstvy (§ 3) stanovila rozdělení měsíční potřeby minerálních olejů a pohonných látek na jednotlivá spotřební odvětví, aby spolupůsobila při řízení výroby minerálních olejů a pohonných látek a jejich dovozu z ciziny a aby disponovala prostředky a zařízeními, která slouží k uskladnění, dopravě a distribuci těchto látek.

§ 2.

(1) Rozdělovna je právnickou osobou veřejného práva. Podléhá přímo předsednictvu vlády.

(2) V čele Rozdělovny je přednosta, který ji zastupuje před soudem i mimo soud. Přednostu Rozdělovny a jeho náměstka jmenuje

vláda.

(3) Přednosta spravuje běžné záležitosti Rozdělovny a ustanovuje její zaměstnance. Služební poměry zaměstnanců Rozdělovny se upravují soukromoprávními smlouvami.

(4) Rozdělovna podléhá kontrole nejvyššího účetního kontrolního úřadu podle ustanovení zákona ze dne 20. března 1919, č. 175 Sb., o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu.

§ 3.

(1) Při předsednictvu vlády se zřizuje komise, složená ze zástupců generálního sekretariátu Hospodářské rady a ministerstev průmyslu, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, národní obrany, dopravy, zemědělství, financí, výživy a zdravotnictví, která stanoví zásadní směrnice pro hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami. Jednání komise se zúčastňuje přednosta Rozdělovny nebo jeho náměstek s hlasem poradním.

(2) Generální sekretariát Hospodářské rady a každé z ministerstev uvedených v odstavci 1 jmenují do komise po jednom členu a po jednom náhradníku.

(3) Komise se usnese na jednacím řádě, který podléhá schválení předsednictva vlády.

§ 4.

Rozdělovna vydává se schválením předsednictva vlády v rámci směrnic, stanovených komisí podle § 3, předpisy o úpravě hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami a o dozoru na ně. Tyto předpisy, pokud jsou všeobecné povahy, se uveřejňují v Úředním listě republiky Československé.

§ 5.

Úřady, jiné veřejné orgány a zájmové organisace hospodářské jsou povinny, žádá-li o to Rozdělovna, spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

§ 6.

Rozdělovna jest oprávněna ke splnění úkolů podle tohoto zákona požadovati od zúčastněných osob potřebné písemné nebo ústní zprávy. Dále může požadovati, aby jí bylo zasláno nebo předloženo zboží a jiné předměty, zejména vzorky a zkoušky zboží, jakož i příslušné doklady. Jest oprávněna v rozsahu nezbytně nutném dáti provésti kontrolu u osob, které jsou povinny podati zprávy, a to zejména nahlížením do příslušných obchodních knih, zápisů a korespondence a zjišťováním jejich výrobních, obchodních a dopravních poměrů. Při tom je třeba dbáti ustanovení §§ 8 až 10 ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 293 Sb., o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního, po případě §§ 6 až 9 zákona ze dne 11. května 1944, č. 50 Sl. z., o ochraně osobní svobody, domovního klidu, jich dočasném omezení, jakož i omezení jiných práv a svobod. Výsledku šetření nesmí býti použito pro jiné účely než pro účely tohoto zákona.

§ 7.

(1) Všechny orgány pověřené prováděním úkolů podle tohoto zákona nebo na nich zúčastněné, zejména také dozorčí orgány, znalci a všechny pomocné síly, jsou povinni zachovávati mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dověděli při své činnosti, zejména o obchodním a výrobním tajemství.

(2) Povinnost mlčenlivosti nezaniká skončením činnosti nebo služebního poměru.

§ 8.

(1) Rozdělovna sestaví do 1. prosince každého roku rozpočet pro následující kalendářní rok a předloží jej předsednictvu vlády ke schválení.

(2) Do 1. března každého roku sestaví Rozdělovna účetní závěrku za uplynulý rozpočtový rok a předloží ji ke schválení předsednictvu vlády, které ji projedná v dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem.

§ 9.

(1) Náklad na vydržování Rozdělovny se opatří příspěvky.

(2) Příspěvky jsou povinni odváděti:

a) za minerální oleje a pohonné látky v tuzemsku vyrobené výrobci;

b) za minerální oleje a pohonné látky dovezené dovozci;

c) za odběrní poukazy na minerální oleje a pohonné látky jejich spotřebitelé.

(3) Výši příspěvků a podrobnosti o jejich ukládání a vybírání stanoví a vyhlásí v Úředním listě republiky Československé ministr financí po slyšení předsedy nejvyššího úřadu cenového. Z příspěvků včas nezaplacených jest platiti 4% úrok z prodlení.

(4) Platební rozkazy na příspěvky, vydané Rozdělovnou, jsou exekučním titulem; jejich splnění se vymáhá politickou exekucí.

(5) Případné přebytky hospodaření Rozdělovny jest odvésti každoročně státní pokladně.

§ 10.

Všechna právní jednání, podání, listiny a všechny úkony, jimiž se plní úkoly tímto zákonem Rozdělovně uložené, jsou prosty poplatků, kolků a dávek.

§ 11.

Jednání a opominutí, příčící se předpisům tohoto zákona nebo předpisům a pokynům, které vydá Rozdělovna v rámci svého oboru působnosti, trestá na návrh Rozdělovny, pokud nejde o čin trestný soudem, okresní národní výbor pokutou do 1,000.000 Kčs nebo vězením do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, budiž pro případ nedobytnosti vyměřen zároveň náhradní trest vězení, a to podle míry zavinění do 6 měsíců.

§ 12.

Použivatelnost předpisů z doby nesvobody, kterými bylo dosud upraveno hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami, se zrušuje.


§ 13.

Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provede jej předseda vlády v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.