Nariadenie vlády č. 231/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Čiastka 101/1946
Platnosť od 19.12.1946
Účinnosť od 19.12.1946

OBSAH

231.

Vládní nařízení

ze dne 6. prosince 1946,

jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb., a podle zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů:


§ 1.

(1) Ustanovení § 219, odst. 3, písm. b) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon, ve znění vládního nařízení ze dne 30. dubna 1946, č. 104 Sb., se mění takto:

b) ze zboží vyrobeného z lihu nebo s přísadou lihu náhradní dávka částkou 165.-Kčs za hektolitrový stupeň použitého alkoholu.“

(2) Seznam B uvedený v § 219, odst. 4 téhož nařízení se mění takto:

B. Náhradní dávka za monopolní daň z lihu

Saz.
čís.
Druh zbožíStálá
náhradní
dávka
Vyměřovací
základna
Tára pro vnitřní
obaly
Kčs
109Desertní vína s přísadou alkoholu (cyperské, kapské, madeira, malaga, malvasia, marsala, moskato, porto, sherry, xeres, a pod.), mají-li více než 15, nejvýše však 22,5 objemových procent alkoholu. 1.237.50100 kg čisté váhy
nebo
100 litrů
pro sudy 13%
nebo 
165.— 100 kg čisté váhy
(litrů)
a stupeň přes
15 objemových
procent
pro sudy 13%
620 *)Ethylnatý ether (sirný ether)28.875.—100 kg čisté váhypro sudy 20%
630Alkoholická léčiva, nemají-li více než 15 objemových procent alkoholu 2.475.—100 litrů 
632Alkoholické aromatické tresti14.850.— 
633bVoňavky a kosmetické
prostředky obsahující
alkohol
14.850.— 
*) Za ethylnatý (sirný) ether k průmyslovým účelům se nevybírá náhradní dávka, předloží-li se strana podle bodu V ministerského nařízení ze dne 25. května 1903, č. 135 ř. z. (nař. uh. ministerstva financí ze dne 18. června 1903, č. 34.504) povolení finančního úřadu I. stolice k odběru sirného etheru k průmyslovým účelům, vyrobeného z lihu daně prostého.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Dr. Ripka v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Lichner v. r.