Zákon č. 208/1946 Zb.Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946.

Čiastka 90/1946
Platnosť od 20.11.1946
Účinnosť od 20.11.1946

OBSAH

208

Zákon

ze dne 6. listopadu 1946

o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

(1) Nebyla-li dosud v obci předepsána obecní dávka z nájemného na rok 1944, může se příslušný národní výbor usnésti, že pravoplatný předpis této dávky na rok 1943 platí bez vydání platebního rozkazu jako předpis dávky, jemuž nelze odporovat, i na rok 1944, pokud dávková povinnost v tomto roce trvá. Nebylo-li v roce 1943 dávkové povinnosti anebo poklesl-li v roce 1944 výnos nájemného nebo nájemní hodnota v důsledku válečných poškození více než o 25% proti roku předchozímu, provede se na rok 1944 řádné vyměření dávky.

(2) Usnesení podle odstavce 1 se veřejně vyhlásí způsobem v obci obvyklým.

§ 2

Nejsou-li sazby obecní dávky z nájemného v pravidlech, platných v obci pro tuto dávku na léta 1945 a 1946, odstupňovány podle výše nájemného a nebyla-li dosud dávka na tato léta předepsána, může se příslušný národní výbor usnésti na nových pravidlech na léta 1945 a 1946. Byla-li již dávka předepsána podle dosavadních pravidel na rok 1945, mohou nová pravidla upraviti vybírání dávky teprve s účinností pro rok 1946. Nová pravidla schvaluje ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí.

§ 3

Ustanovení §§ 1 a 2 platí obdobně pro obecní poplatky, které se vybírají na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí jen v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Nosek v. r.