Vyhláška č. 157/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946.

Čiastka 66/1946
Platnosť od 01.08.1946
Účinnosť od 12.04.1946

157.

Vládní vyhláška

ze dne 28. května 1946,

kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946.


Se souhlasem presidenta republiky uvádí se podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, v prozatímní platnost s účinností ode dne 12. dubna 1946 připojená Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. Dubna 1946.


Fierlinger v. r.


DOHODA

mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží.

Vláda republiky Československé a vláda Svazu sovětských socialistických republik přejíce si dále rozvíjeti obchodní styky mezi oběma zeměmi, dohodly se na tomto:

Čl.1.

Dodávky zboží z republiky Československé do Svazu sovětských socialistických republik a ze Svazu sovětských socialistických republik do republiky Československé budou se díti v rozsahu a ve druzích zboží, o kterých se pro jednotlivá období dohodnou příslušné úřady obou vlád a které budou určovány ve zvláštních protokolech.

Obě vlády si vzájemně zajistí včasné uskutečnění dodávek podle zmíněných protokolů.

Čl.2.

V protokolech podle článku 1. této Dohody mohou býti činěny změny dohodou ministerstva zahraničního obchodu republiky Československé s obchodním zastupitelstvím Svazu sovětských socialistických republik v Československu.

Čl.3.

Československé právnické a fysické osoby s jedné strany a sovětské organisace pro zahraniční obchod s druhé budou mezi sebou uzavírati smlouvy o dodávkách zboží podle výše uvedených protokolů.

Pokud jde o ceny za zboží podle těchto smluv, bude použito těchto zásad:

a) ceny se stanoví přímou dohodou mezi československými právnickými a fysickými osobami s jedné strany a sovětskými organisacemi pro zahraniční obchod s druhé na podkladě toho času platných světových cen na přístupných trzích nebo cen konkurenčních nabídek z třetích zemí, se zřetelem na dopravní výdaje do místa dodání;

b) u individuálních výrobků se zvláštními konstrukčními podmínkami ceny se ustanovují zvláštním ujednáním, ale také se zřetelem k cenám konkurenčních nabídek na podobné výrobky z třetích zemí;

c) nebude-li dosaženo dohody o cenách (body „a“ a „b“), bude o nich rozhodnuto dohodou ministerstva zahraničního obchodu republiky Československé s obchodním zastupitelstvím Svazu sovětských socialistických republik v Československu.

Čl.4.

Dodávky zboží podle této Dohody budou plněny, nebude-li jinak ustanoveno ve smlouvách uzavíraných podle článku 3. této Dohody, za těchto podmínek:

ze Svazu sovětských socialistických republik fob sovětské přístavy na Baltickém, Černém a Azovském moři a na Dunaji nebo franko vagon sovětsko-československá nebo sovětsko-polská hranice;

z republiky Československé fob československé přístavy na Dunaji nebo franko vagon československo-sovětská nebo československo-polská hranice.

Čl.5.

Pro dohled nad plněním této Dohody a pro jeho kontrolu vláda republiky Československé a vláda Svazu sovětských socialistických republik ustanoví své plnomocníky, kteří se budou podle potřeby scházeti střídavě v Praze a v Moskvě, aby pojednali o postupu plnění této Dohody i vzájemných dodávek zboží a aby vypracovali případná doporučení.

Čl.6.

Zboží dodané v roce 1945 a v roce 1946 před podpisem této Dohody a zboží, které bude dodáváno podle této Dohody, jakož i vedlejší výdaje spojené s těmito dodávkami, budou placeny v republice Československé prostřednictvím Národní banky Československé a ve Svazu sovětských socialistických republik prostřednictvím Státní banky Svazu sovětských socialistických republik.

Za tím účelem otevrou vzájemně obě uvedené banky zvláštní bezúročné účty v československých korunách a budou si ihned oznamovat všechny platy došlé na tyto účty.

Dostane-li takové návěští, provede banka, o kterou půjde, ihned výplatu příslušné organisaci nebo osobě, a to po předložení příslušných dokladů a bez ohledu na stav hotovosti uvedených účtů.

Čl.7.

Národní banka Československá a Státní banka Svazu sovětských socialistických republik se dohodnou o technických podmínkách vzájemného účtování podle této Dohody.

Čl.8.

Československé osoby právnické a fysické a sovětské organisace pro zahraniční obchod mohou se svolením příslušných orgánů obou vlád sjednávati v jednotlivých případech dodatečné dodávky zboží nepředvídané touto Dohodou s jejich úhradou v cizí měně podle podmínek uzávěrky.

Úhrada v těchto případech se bude konati podle ustanovení těchto zvláštních uzávěrek.

Čl.9.

Po dohodě Národní banky Československé se Státní bankou Svazu sovětských socialistických republik mohou býti prostřednictvím účtů, zmíněných v článku 6. této Dohody, převáděny i jiné platy nežli ony, které jsou uvedeny v článku 6. této Dohody.

Čl.10.

Zjistí-li se na výše uvedených účtech po skončení platnosti této Dohody zůstatek k tíži jedné smluvní strany, bude tato strana povinna vyrovnati dlužnou částku v tříměsíční lhůtě dodatečnými, mezi stranami sjednanými dodávkami zboží.

Čl.11.

Tato Dohoda vstoupí v platnost v den podpisu a bude platit po jeden rok; neoznámí-li však žádná ze smluvních stran měsíc před uplynutím její platnosti své přání ukončit platnost Dohody, zůstane v platnosti vždy na další rok.

Sepsáno v Moskvě dne 12. dubna 1946 ve dvojím původním znění, každé v jazyku českém a ruském, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Jménem vlády republiky Československé:

Hubert Ripka v.r.

Jménem vlády Svazu sovětských socialistických republik:

A. M. Mikojan v.r.