Vyhláška č. 44/1946 Zb.Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů.

Čiastka 21/1946
Platnosť od 11.03.1946
Účinnosť od 16.03.1946

44.

Vyhláška ministra financí

ze dne 7. března 1946,

o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů.

Podle § 1 a § 2, odst. 1, 3 a 6 zákona ze dne 19. Února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji v dohodě s ministrem dopravy a pro Slovensko též s pověřenci financí a dopravy a veřejných prací:


§ 1.

(1) V zemích České a Moravskoslezské se obnovuje dnem 16. března 1946 povinnost kolkovati listiny zmíněné v odstavci 2.

(2) Vzhledem k zvýšení sazeb pevných kolkových poplatků, stanovenému v § 2 zák. č. 32/1946 Sb., platí nyní na celém státním území tyto sazby kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů:

a) u zásilek, počítajíc v to i živá zvířata ve schránách, které váží aspoň 5.000 kg nebo pro které byl přistaven vůz k výhradnému užití, jakož i u zásilek živých zvířat, jež nejsou přepravována ve schránách, vyjímajíc případy uvedené pod písmenem b), 8 Kčs;

b) u všech ostatních zásilek, vyjímajíc zásilky uvedené pod písmenem c), a u zásilek vepřového dobytka, ovcí, koz, oslů a drobných zvířat, která nejsou přepravována ve schránách, nebyly-li podány týmž nákladním listem více než 4 kusy těchto zvířat, posléze pak u zásilek prázdných soukromých vozů, i když jejich skutečná váha je větší než 5.000 kg, jsou-li přepravovány zdarma nebo za zlevněné dovozné, 2 Kčs;

c) u spěšnin a u zavazadel, pokud je u nich účtováno přepravné nebo poplatek za zájem na dodání, 1 Kčs.

§ 2.

(1) V zemích České a Moravskoslezské jest kolkové poplatky z nákladních listů a v tuzemské přepravě též ze spěšninových lístků zapravovati zásadně buď

a) použitím příslušného blanketu vydaného nákladem státní správy železniční s kolkem za 8 Kčs, 2 Kčs nebo 1 Kčs na blanket již natištěným v černé barvě nebo

b) použitím příslušného blanketu nákladního listu vydaného nákladem soukromým, opatřeného kolkem za 8 Kčs nebo 2 Kčs červenomodrým, úředně vtištěným.

(2) Na Slovensku jest kolkové poplatky z nákladních listů, z přepravních lístků a odběrných listů a v tuzemské přepravě též ze spěšninových lístků zapraviti použitím příslušného blanketu vydaného nákladem státní správy finanční s kolkem za 8 Kčs, 2 Kčs nebo 1 Kčs na blanket již natištěným v černé barvě.

§ 3.

(1) Kolkové poplatky z vložek k průvodním listinám o přepravě nákladů jsou stejné výše jako poplatek z vlastní listiny, k níž jest vložka připojena. Zapravují se nalepením kolkové známky v příslušné výši a jejím znehodnocením staničním razítkem železničním v černé barvě.

(2) Zjistí-li se po sjednání přepravní smlouvy, že bylo použito nákladního listu s kolkem nižším než stanoví zákonný předpis, doplatí se poplatek způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

(3) Při použití blanketu s kolkem natištěným nebo úředně vtištěným nevyžaduje se jeho znehodnocení staničním razítkem.

(4) Podává-li se zásilka nákladním listem, spěšninovým lístkem atp. na podkladě poplatkového osvobození bez kolku, budiž v listině výslovně uveden zákonný důvod osvobozující od kolkového poplatku.

§ 4.

(1) Kolkový poplatek ze zavazadlových lístků a ze spěšninových lístků pro mezinárodní přepravu se platí přímo v hotovosti. Vybraný poplatek kolkový odvede železniční správa správě finanční.

(2) V zemích České a Moravskoslezské se platí kolkový poplatek z přepravních lístků rovněž přímo v hotovosti.

(3) Ministerstvo dopravy může však po předchozí dohodě s ministerstvem financí zrušiti ustanovení odstavce 2 o zapravování poplatků v hotovosti a stanoviti, že poplatky jest zapraviti použitím příslušného kolkovaného blanketu. V tomto případě platí obdobně ustanovení § 2 této vyhlášky.

§ 5.

(1) Zásilky podané v cizině vydá železnice jen tehdy, potvrdí-li příjemce odběr na odběrném listu, opatřeném kolkem za 8 Kčs, 2 Kčs nebo 1 Kčs na blanketě natištěným. Ministerstvo dopravy může v dohodě s ministerstvem financí vyhlásiti, že příjemce zásilky jest povinen splniti kolkovou povinnost nalepením kolkové známky na odběrný list, která se znehodnotí staničním razítkem železničním v černé barvě.

(2) O kolkování vložek nákladních listů, po případě jiných průvodních listin doprovázejících zásilku z ciziny, platí obdobně ustanovení § 3, odst. 1.


Ustanovení přechodná

§ 6.

V zemích České a Moravskoslezské lze po přechodnou dobu, než budou spotřebovány zásoby blanketů nákladních listů, spěšninových lístků atd. nekolkovaných, splniti kolkovou povinnost buď nalepením kolkové známky v příslušné výši a jejím znehodnocením staničním razítkem železničním v černé barvě nebo použitím blanketu vydaného nákladem státní správy železniční (dosud nekolkovaného), opatřeného dodatečně kolkem za 8 Kčs, 2 Kčs nebo 1 Kčs červenomodrým, úředně vtištěným.

§ 7

Na Slovensku lze po 15. březnu 1946 používati nadále blanketů nákladních listů, přepravních lístků a odběrných listů s natištěnými kolky 1.50 Kčs jen za podmínky, že hodnota kolku na nich natištěného bude ještě před jejich použitím doplněna na 2 Kčs nebo 8 Kčs obdobně podle § 3, odst. 1 a 2.

§ 8

Na Slovensku jest třeba až do vydání blanketů spěšninových lístků v tuzemské přepravě nákladem finanční správy (§ 2, odst. 2) zaplatiti příslušný kolkový poplatek přímo v hotovosti při podání spěšniny. Železniční správa odvede takto vybraný poplatek správě finanční.

§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 16. března 1946.


Dr. Šrobár v. r.