Zákon č. 117/1946 Zb.Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné.

Čiastka 51/1946
Platnosť od 04.06.1946
Účinnosť od 04.06.1946

OBSAH

117.

Zákon

ze dne 16. května 1946

o úpravě celního sazebníku v době přechodné.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby se zřetelem na mimořádné hospodářské poměry - zejména měnové a cenové - domácí i zahraniční v době do konce roku 1948 nařízením upravovala celní sazebník pro československé celní území.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.