Zákon č. 22/1946 Zb.Zákon, jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

Čiastka 9/1946
Platnosť od 19.02.1946
Účinnosť od 19.02.1946

22

Zákon

ze dne 24. ledna 1946,

jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Článek I

Prozatímní Národní shromáždění schvaluje a znovu usnáší jako zákon dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech se změnami a doplňky v tomto zákoně uvedenými.


Článek II

§ 26, odst. 2 a 3 budou zníti:

(2) Celé trestní řízení se koná zpravidla od počátku do konce před mimořádným lidovým soudem ve způsobu hlavního přelíčení, pokud možno bez přerušení a musí býti skončeno do tří dnů od okamžiku, kdy byl obžalovaný před něj postaven. Nedospěl-li mimořádný lidový soud v této lhůtě k rozsudku, postoupí věc příslušnému soudu řádnému (§ 25, odst. 2). I po uplynutí této lhůty budiž však pokračováno v řízení před mimořádným lidovým soudem, navrhne-li to veřejný žalobce.

(3) V přípravném vyhledávání nebo v přípravném vyšetřování, které by předcházelo řízení před mimořádným lidovým soudem, má veřejný žalobce práva a povinnosti státního zástupce.“

§ 31, odst. 2 a 3 budou zníti:

(2) Trest smrti se vykoná do dvou hodin po vyhlášení rozsudku. Na výslovnou žádost odsouzeného může býti lhůta prodloužena o další hodinu. Konalo-li se řízení v nepřítomnosti obžalovaného, vykoná se trest smrti do 24 hodin po dopadení odsouzeného. Výkon trestu smrti buď však na přiměřenou dobu odložen, žádá-li to veřejný žalobce z důležitého veřejného zájmu.

(3) Uzná-li mimořádný lidový soud na trest smrti proti několika osobám, určí zároveň v rozsudku, v jakém pořadí mají býti odsouzení popraveni. Může také rozhodnouti, že trest smrti se vykoná veřejně. Učiní tak zejména, když surový způsob, jímž byl zločin spáchán, nebo zvrhlá povaha pachatele, počet jeho zločinů nebo jeho postavení mluví pro veřejný výkon trestu. V tomto případě může soud, aby se zajistila veřejnost výkonu trestu, lhůtu dvou hodin (odst. 2) prodloužiti, ne však nad 24 hodiny.“


Článek III

Ministru vnitra se ukládá, aby jako přílohu tohoto zákona uveřejnil úplné znění citovaného dekretu v úpravě tohoto zákona.

Článek IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Gottwald v. r. Laušman v. r.

Dr. Stránský v. r. Ďuriš v. r.

Široký v. r. Dr. Pietor v. r.

Dr. Šrámek v. r. gen. Hasal v. r.

Ursíny v. r. Hála v. r.

arm. gen. Svoboda v. r. Dr. Šoltész v. r.

Dr. Ripka v. r. Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r. Majer v. r.

Dr. Šrobár v. r. Dr. Clementis v. r. tiež za ministra Masaryka

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r. gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Kopecký v. r. Lichner v. r.