Ústavný zákon č. 153/1946 Zb.Ústavní zákon, jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.

Čiastka 64/1946
Platnosť od 17.07.1946
Účinnosť od 17.07.1946

153.

Ústavní zákon

ze dne 10. července 1946,

jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. Dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:


Čl. I.

(1) V § 2 ústavního dekretu č. 1/1945 Sb. ve výpočtu ministerstev se provádějí tyto změny:

1. za ministerstvo dopravy zařazuje se ministerstvo techniky,

2. ministerstvo ochrany práce a sociální péče označuje se jako ministerstvo sociální péče,

3. na konci výpočtu připojuje se ministerstvo pro sjednocení zákonů.

(2) V § 3 téhož ústavního dekretu připojuje se na konci tato věta: „Místo státního tajemníka může zůstati neobsazeno“.


Čl. II.

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Kopecký v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Laušman v. r.

Ursíny v. r.

Ďuriš v. r.

Fierlinger v. r.

Zmrhal v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Ripka v. r.

Dr. Procházka v. r.

Nosek v. r.

Majer v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Vošahlík v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Lichner v. r.