Nariadenie vlády č. 109/1946 Zb.Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.

Čiastka 48/1946
Platnosť od 29.05.1946
Účinnosť od 01.10.1946

109.

Vládní nařízení

ze dne 7. května 1946,

kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 4 a § 4, odst. 2 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu:


§ 1

(1) Žádosti o převedení do učebního poměru podle § 1, odst. 1, písm. a) zákona č. 33/1946 Sb. (dále jen zákon) a žádosti o připuštění k závěrečné zkoušce učňovské [§ 1, odst. 1, písm. b) zákona] se podávají u obchodní a živnostenské komory (dále jen komory), příslušné podle místa nynějšího zaměstnání, po případě bydliště. Údaje, o něž se žádosti opírají, jest hodnověrně doložiti.

(2) Komora vrátí žadatelům jejich formálně vadné žádosti, lze-li vady odstraniti, a udělí jim přiměřenou lhůtu k nápravě nedostatků, které vytkne. Odmítne žádosti formálně vadné, jakož i žádosti podané po uplynutí lhůty podle § 6 zákona nebo lhůty udělené podle první věty k nápravě nedostatků.

(3) Jinak přezkoumá komora, zda žadatel splňuje podmínky uvedené v § 1, odst. 1 zákona. Odbornou způsobilost žadatele v učebním oboru, o který jde, zjistí z příkazu komory tříčlenná komise, kterou jmenuje komora z odborníků z řad učitelů učňovských škol a osvědčených členů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky učňovské, po případě z jiných odborníků, zejména odborných referentů příslušných ústavů pro zvelebování živností. Jednání komisí zúčastní se dále s poradním hlasem odborníci ze stavu zaměstnanců okresních úřadů ochrany práce, které určí ministerstvo ochrany práce a sociální péče.

§ 2

(1) Podle výsledku přezkoumání odborné způsobilosti žadatele navrhne komise:

a) aby žadatel byl převeden do učebního poměru, a to buď po skončení doplňovacího theoretického, po případě praktického školení (dále jen školení) nebo bez školení, nebo

b) aby žadatel byl po předchozím školení připuštěn k závěrečné zkoušce učňovské, nebo

c) aby žadatel byl po předchozím školení nebo bez školení převeden do učebního poměru, ačkoliv žádá o připuštění k závěrečné zkoušce učňovské podle § 1, odst. 1, písm. b) zákona (§ 1, odst. 2 zákona), nebo

d) aby žádosti nebylo vyhověno.

(2) Podá-li komise návrh uvedený v odstavci 1, písm. a) nebo c) navrhne zároveň, jaká část doby konání pomocných prací (§ 1, odst. 1 zákona) má býti započtena do učební doby. Podá-li komise návrh podle odstavce 1, písm. a), b) nebo c) s podmínkou předchozího školení, určí také jeho délku (§ 3, odst. 1).

(3) Žádosti uchazečů, kteří se mají podrobiti školení, zašle komora příslušné krajské radě odborů. Jinak rozhodne o žádostech za připuštění k závěrečné zkoušce učňovské [odstavec 1, písm. d) ], nebo rozhodne o započtení doby (§ 1, odst. 3 zákona) a postoupí žádosti o převedení do učebního poměru s návrhem komise [odst. 1, písm. a) a d)] k rozhodnutí okresnímu úřadu ochrany práce. Stejně tak postoupí tomuto úřadu žádosti o připuštění k závěrečné zkoušce učňovské s rozhodnutím o započtení doby podle § 1, odst. 3 zákona, rozhodne-li, že žadatel nebude připuštěn k závěrečné zkoušce učňovské, že však může býti převeden do učebního poměru bez školení [odst. 1, písm. c)].

§ 3

(1) Školení provádějí školy práce Ústřední rady odborů (dále jen škola práce) v součinnosti s příslušnými učňovskými školami ve zvláštních kursech. Kursy jsou jednoměsíční, dvouměsíční a tříměsíční. Praktické školení se přizpůsobí jednak stanovené délce školení, jednak znalostem a zručnostem účastníka kursu. Theoretické školení se přizpůsobí se zřetelem k stanovené délce školení a jeho účelu [§ 2, odst. 1, písm. a) až c)] vyučovacím osnovám odpovídajících ročníků učňovské školy.

(2) Škola práce potvrdí účastníkům, že absolvovali kurs. Učňovská škola vydá účastníkům kursu, kteří se podrobili theoretickému školení, po vykonání zkoušky vysvědčení nahrazující vysvědčení o návštěvě odpovídajících ročníků učňovské školy.

§ 4

Škola práce vrátí komoře žádosti uchazečů s opisy potvrzení o absolvování kursu. Komora postoupí žádosti uchazečů, kteří mají býti převedeni do učebního poměru, s návrhem komise a se svým rozhodnutím o započtení doby (§ 1, odst. 3 zákona), příslušnému okresnímu úřadu ochrany práce k rozhodnutí. Ustanovení § 2, odst. 3, věty třetí platí obdobně. Komora rozhodne o žádostech uchazečů, kteří mají býti podle návrhu komise [§ 2, odst. 1, písm. b)] po předchozím školení připuštěni k závěrečné zkoušce učňovské.

§ 5

Osoby, které byly připuštěny k závěrečné zkoušce učňovské a nevykonaly ji s úspěchem, mohou ji opakovati nejdříve po třech měsících.

§ 6

K závěrečné zkoušce učňovské podle § 4, odst. 1 zákona mohou býti připuštěni učňové vykazující alespoň dvě třetiny učební doby:

1. kteří zameškali část učební doby činnou účastí v odboji proti okupantům, nebo

2. kteří byli okupanty pro činnou účast v odboji nebo z národnostních, rasových nebo politických důvodů vězněni, nebo kterým bylo ze zmíněných důvodů jinak znemožněno řádně pokračovati v učení, nebo

3. jejichž rodiče nebo jiní příslušníci rodiny, kteří pečovali o jejich výživu, byli okupanty pro činnou účast v odboji nebo z národnostních, rasových nebo politických důvodů usmrceni, nebo se stali v důsledku persekuce neschopni výdělku, nebo

4. kteří byli za okupace déle než tři měsíce pracovně nasazeni mimo učební závod a nevykonávali v době pracovního nasazení práce, spadající do jejich učebního oboru nebo do příbuzného oboru, nebo

5. kteří vstoupili do učení jen proto, že za okupace pro uzavření odborných a vysokých škol nebo pro omezení počtu žactva na odborných nebo středních školách nemohli navštěvovati tyto školy, a kteří nyní řádně pokračují ve studiu na těchto školách.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provedou je ministři ochrany práce a sociální péče, školství a osvěty, průmyslu a vnitřního obchodu.


Fierlinger v. r.

Široký v. r.

Ursíny v. r.

gen. Svoboda v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Laušman v. r.

Ďuriš v. r.

Dr. Pietor v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Procházka v. r.,

též za ministra Hálu

Majer v. r.

Dr. Clementis v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Lichner v. r.