Vyhláška č. 85/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945.

Čiastka 40/1946
Platnosť od 03.05.1946
Účinnosť od 03.05.1946

OBSAH

85.

Vyhláška ministra financí

ze dne 29. dubna 1946,

kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945.


Podle § 23 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, vyhlašuji připojené oznámení Národní banky Československé ze dne 9. dubna 1946.


Dr. Šrobár v. r.


Oznámení

Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945.

Národní banka Československá vykonávajíc svoji působnost podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 139 Sb. , o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé, počne dnem 3. května 1946 vydávati u svého hlavního ústavu v Praze a u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, jakož i u všech svých filiálek bankovky pětitisícikorunové s datem 1. listopadu 1945.

V Praze dne 9. dubna 1946.

Národní banka Československá

Dr. Jaroslav Nebesář v.r.

Dr. Murtin v.r.

Dr. Chmela v.r.

Popis

bankovky pětitisícikorunové s datem 1. listopadu 1945.

Bankovka jest vytištěna na velínovém papíře zvláštního složení, žlutavé barvy, bez vodotisku. Na rozšířeném okraji při jedné z kratších stran bankovky jsou do papírní hmoty vtroušená jemná červená a modrá vlákna. Bankovka jest 87 mm široká a 190 mm dlouhá.

Hlavní tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, který jest na líci vlevo, na rubu vpravo rozšířen, aby barevná vlákna papíru byla zřetelněji viditelna.

Na líci jest tisk proveden hnědočernou barvou. Plocha tiskového obrazce má za podklad jemné svislé čárkování, jež se od středu textu k oběma stranám znenáhla zhušťuje.

Vpravo na tomto podkladě jest pravoúhle ohraničená podobizna Bedřicha Smetany, rytá podle originálu Maxe Švabinského. Tvůrce české novověké hudby jest zde zpodoben ve věku, kdy byl na vrcholu své tvorby skladatelské, s hlavou téměř průčelně k diváku přivrácenou. Pod podobiznou jest nápis v tmavých písmenách:

„BEDŘICH SMETANA 1824-1884“.

Podobiznu provází dole pás ze snítek kvetoucího vavřínu, táhnoucí se podél celé dolní strany tiskového obrazce bankovky.

Vpravo od podobizny jest nahoře i dole menší světlá číslice „5000“.

V levé části tiskového obrazce jest text bankovky v tmavých velkých písmenách, s výjimkou slovního označení hodnoty, jež jest provedeno světlými velkými písmeny s tmavým stínem:

„TATO BANKOVKA PLATÍ

PĚT TISÍC KORUN

ČESKOSLOVENSKÝCH

V PRAZE DNE 1. LISTOPADU 1945.

NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ

Dr. Jaroslav Nebesář

Dr. Murtin Dr. L. Chmela

PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ“.

Pod prvým podpisem zleva jest žlutavé označení serie bankovky zkratkou„S.“, dvoumístnou číslicí a velkým písmenem.

V pozadí textu jest jemná kresba československého heraldického lva z malého státního znaku, použitá zde dekorativně bez ohraničení konturou štítu.

Nahoře na rozšířeném okraji líce bankovky jest vodorovně čárkovaná číslice „5000“, dole pak podobná číslice uprostřed čtyřcípé růžice z jemných bílých a černých vlnovek. Nad růžicí jest šestimístné pořadové číslo bankovky v rumělkově červené barvě.

Dole na nepotištěném okraji pod tiskovým obrazcem jest vlevo jméno autora podobizny Smetanovy a heraldického lva: „MAX ŠVABINSKÝ DEL.“, vpravo jméno rytce: „JAN MRÁČEK SC.“ a uprostřed firemní nápis drobnými velkými písmeny:

„TISKÁRNA BANKOVEK NÁRODNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ V PRAZE“.

Na rubu bankovky jest hlavní tisk proveden barvou tmavozelenou a ohraničen se všech čtyř stran guillochovým rámcem z jemné průpleti bílých vlnovek, provázeným na vnějších stranách zelenými vlnkovými třásněmi.

Celý vnitřní prostor guillochového rámce nese obraz Národního divadla v Praze. Zevní architektura budovy jest zobrazena jemnou kresbou v pohledu od Vltavy. V pravém horním rohu tohoto obrazu jest na pozadí oblohy drobný nápis:

„PRAHA, NÁRODNÍ DIVADLO - 1883.-“

Nahoře podél guillochového rámce jest tmavá páska se světlým nápisem:

„NÁRODNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“,

dole podél rámce jest mezi dvěma velkými vodorovně čárkovanými rohovými číslicemi „5000“ nápis z velkých, vodorovně čárkovaných písmen:

„PĚT TISÍC KORUN“

a doleji na pozadí guillochového rámce světlými písmeny:

„ČESKOSLOVENSKÝCH“.

Dolní stranu obrazu zdobí lipové listy s květy, zčásti zakryté slovním označením hodnoty a rohovými číslicemi.

Dole na nepotištěném okraji při pravém rohu rámce jest jméno autora a grafika této strany bankovky:

„B. FOJTÁŠEK“.

Podtiskem rubu jest v místech obrazu Národního divadla jemná světlešedá síťka z rovnoběžných vlnovek, probíhajících šikmo zleva shůry doprava dolů.

Rozšířený okraj při pravé straně rubu bankovky nese nahoře modrou červeně čárkovanou číslici „5000“, dole podobnou, vodorovně čárkovanou číslici zelené barvy. Uprostřed mezi oběma číslicemi jest zobrazen zelený vavřínový věnec se stuhami a trikolorou v národních barvách.