Zákon č. 99/1946 Zb.Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi.

Čiastka 45/1946
Platnosť od 17.05.1946
Účinnosť od 17.05.1946

99.

Zákon

ze dne 12. dubna 1946

o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Vlastníci budov mají z důvodu oprav prováděných k nápravě škod způsobených leteckým nebo pozemním bojem v době od 30. Září 1938 do 10. Května 1945 nárok na daňovou úlevu, činí-li náklad na opravy u jednotlivé budovy aspoň 3.000 Kčs. Tato úleva může býti poskytnuta pouze jednou.

§ 2.

(1) Daňová úleva podle § 1 záleží u daně činžovní v tom, že se odečte od vyměřovacího základu této daně ve dvou berních letech následujících po roce, v němž má obec vydati osvědčení o provedených opravách podle § 5, ods. 2, po 50 % nákladu učiněného na opravy, nejvýš však 50 % vyměřovacího základu činžovní daně.

(2) Daňová úleva podle § 1záleží u třídní daně v tom že se ve dvou berních letech uvedených v odstavci 1 sníží daň s přirážkami o 50 %.

§ 3.

(1) Za opravu budov podle § 1 jest považovati opravu na budově nebo uvnitř budovy.

(2) Daňová úleva se poskytuje na opravy s nimiž bylo začato po 1. Červnu 1945 a jež budou ukončeny do 31. Prosince 1948.

§ 4.

(1) Vlastník budovy, který se hodlá ucházeti o daňovou úlevu, musí oznámiti obci nejméně 15 dnů před zahájením oprav, kdy bude s nimi začato a jaký bude jejich rozsah. Rovněž dobu dokončení oprav musí vlastník budovy oznámiti obci ve lhůtě 15 dnů..

(2) Bylo-li s opravami začato v době od 1. Června 1945 do vyhlášení tohoto zákona, musí vlastník budovy dodatečně učiniti oznámení uvedená v odstavci 1 do 60ti dnů po vyhlášení tohoto zákona.

§ 5.

(1) Domáhá-li se vlastník budovy daňové úlevy, musí předložiti berní správě kolku prosté osvědčení, obsahující údaje o způsobu oprav, o době, kdy s nimi bylo začato a kdy byly dokončeny, o výši a přiměřenosti jejich nákladu a o tom, že budova byla poškozena způsobem uvedeným v § 1. U budov podléhajících činžovní dani předloží poplatník toto osvědčení zároveň s přiznáním k činžovní dani berní rok, v němž po prvé bude poskytnuta daňová úleva (§ 2, odst. 1); u budov podléhajících třídní dani předloží poplatník toto osvědčení do konce roku, následujícího po roce, v němž opravy byly dokončeny.

(2) Vlastník budovy musí podati žádost o osvědčení u obce, a to do konce ledna roku následujícího po roce, v němž byly opravy dokončeny, kterou doloží účty oprávněných živnostníků, a v níž uvede jaké opravy byly provedeny, kdy s nimi bylo začato, kdy byly dokončeny a jaký náklad byl na ne vynaložen. O žádosti rozhodne obec nejpozději do 31. Října toho roku, v němž byla podána žádost za vydání osvědčení, a to s konečnou platností. Nevydá-li obec v uvedené lhůtě osvědčení, může se vlastník budovy domáhati daňové úlevy u berní správy kolku prostou žádostí podanou zároveň s přiznáním k činžovní dani na berní rok, v němž po prvé bude poskytnuta daňová úleva (§ 2, odst. 1); pokud jde o třídní daň, podá tuto žádost u berní správy do konce roku, následujícího po roce, v němž opravy byly dokončeny. K žádosti jest připojiti úřední doklad o tom, kdy u obce byla podána žádost za vydání osvědčení podle odstavce 1, potvrzení stavebního úřadu o způsobu oprav a o tom, kdy s nimi bylo začato a kdy byly dokončeny, potvrzení o tom, že budova byla poškozena způsobem uvedeným v § 1, mimo to pak účty oprávněných živnostníků za provedené opravy, potvrzené obcí co do přiměřenosti nákladu.

(3) Berní správy mohou, mají-li pochybnosti, samy přezkoumati nebo dáti přezkoumati okolnosti podle odstavců 1 a 2 a § 4, zejména šetřením u oprávněných živnostníků, kteří opravy prováděli nebo na ně dodávali materiál.

§ 6.

(1) Kde se v tomto zákone mluví o vlastníku budovy, rozumějí se jím také ostatní osoby, uvedené v § 119 zákona o přímých daních.

(2) Pokud není tímto zákonem jinak stanoveno, platí obdobně ustanovení zákona o přímých daních.

§ 7.

Nesprávné údaje o okolnostech, podmiňujících daňovou úlevu, trestají se podle hlavy VIII zákona o přímých daních.


§ 8.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí, na Slovensku v dohodě s pověřencem financí.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Šrobár v. r.