Vyhláška č. 97/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.

Čiastka 43/1946
Platnosť od 15.05.1946
Účinnosť od 15.05.1946

97.

Vyhláška ministra financí

ze dne 3. května 1946,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek.


Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.


Opatření

Národní banky Československé

o dovozu a průvozu říšských marek

Národní banka Československá stanoví podle § 12, odst. 1, písm. b) devisového zákona :

Čl. 1.

Jen s povolením Národní banky jest dovoleno dovézti z ciziny jakýmkoliv způsobem říšské marky včetně okupačních marek.

Čl. 2.

Průvoz říšských marek jest dovolen jen v zásilkách dopravovaných veřejnými dopravními podniky. Průvoz říšských marek v cestovním styku jest přípustný jen tím způsobem, že devisový cizozemec, který je veze, odevzdá je při vstupu do tuzemska pohraničnímu celnímu úřadu, který je na jeho útraty a nebezpečí odešle na udanou adresu v cizině. K takové zásilce, podávané pohraničním celním úřadem k poštovní dopravě do ciziny, není potřebí povolení Národní banky.

V Praze dne 2. května 1946.

Národní banka Československá

Dr. Nebesář v.r.

Dr. Chmela v.r.

Oliva v.r.