Vyhláška č. 96/1946 Zb.Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy.

Čiastka 43/1946
Platnosť od 15.05.1946
Účinnosť od 15.05.1946

96.

Vyhláška ministra financí

ze dne 3. května 1946,

kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy.


Podle § 27, odst. 6 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), vyhlašuji připojené opatření Národní banky Československé ze dne 2. května 1946. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.


OPATŘENÍ

Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy

Národní banka Československá stanoví podle §§ 8 , 16 a 26 devisového zákona :

Čl. 1.

Devisoví tuzemci jsou povinni odvésti Národní bance do deseti dnů po nabytí drahé kovy, t.j. zlato, stříbro, platinu, palladium, ruthenium, rhodium, iridium a osmium ve stavu nezpracovaném (slitky, plechy, pruty, granálie, dráty, zlomky, staré zlato, stříbro a platinu, t.j. předměty z drahých kovů, při nichž se hodnotí jen obsah drahého kovu, odpadky a pod., ve stavu ryzím nebo ve směsi, anebo ve slitině s jinými kovy), jakož i zlaté a stříbrné mince vzaté z oběhu nebo oběhu neschopné, mince obchodní, mince slavnostní a zlaté medaile, pokud nejsou od odvodové povinnosti osvobozeny podle ustanovení tohoto opatření. Odvod jest provésti Národní bance přímo, prostřednictvím devisové banky nebo prostřednictvím osoby oprávněné podle článku 3.

Čl. 2.

(1) Odvodové povinnosti nepodléhají:

a) drahé kovy ve zlomcích včetně starého zlata, stříbra a platiny, pokud pocházejí z předmětů, které sloužily přiměřené osobní potřebě jejich majitelů a jsou v jejich držení,

b) zlaté mince vzaté z oběhu, mince obchodní, mince slavnostní a zlaté medaile, které mají hodnotu sběratelskou, nebo pro jejich držitele hodnotu památkovou, a

c) stříbrné mince vzaté z oběhu a stříbrné mince obchodní a slavnostní.

(2) Národní banka stanoví v pochybných případech, jsou-li drahé kovy od odvodu osvobozeny či nikoliv.

(3) Ustanovení o odvodu drahých kovů, jejich nabývání, zcizování a zastavování neplatí pro směsi a slitiny, je-li v nich méně než 10 % ryzího stříbra nebo méně než 1 % jiného ryzího drahého kovu.

(4) S drahými kovy, které jsou osvobozeny od odvodové povinnosti podle odstavce 1, smí býti nakládáno bez povolení Národní banky jen podle ustanovení tohoto opatření.

(5) Hodnoty uvedené v odstavci 1, lze prodati jen Národní bance, devisové bance nebo osobě oprávněné podle článku 3 a jde-li o mince a medaile hodnoty sběratelské, obchodníkům podle článku 4.

Čl. 3.

(1) Osoby, které obdrží od Národní banky všeobecné povolení k nabývání drahých kovů podle § 16 devisového zákona (dále jen „osoby oprávněné“), jsou povinny zapisovati ihned po nabytí drahé kovy jakýmkoliv způsobem nabyté do „rejstříku drahých kovů“. Opis (průpis) tohoto rejstříku jest předkládati Národní bance zároveň s hlášením podle odstavce 2.

(2) Osoby oprávněné nemusí drahé kovy Národní bance odváděti, pokud Národní banka je k odvodu nevyzve, jsou však povinny podávati vždy nejpozději do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října „hlášení stavu drahých kovů“ za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Národní banka může uložiti jednotlivým oprávněným osobám, aby hlášení prováděly v jiných lhůtách.

(3) Národní banka stanoví směrnicemi prostřednictvím zájmových korporací způsob, jakým jest vésti „rejstřík drahých kovů“ a formu a obsah „hlášení stavu drahých kovů“.

(4) Osoby oprávněné smějí s drahými kovy nakládati jen k účelu, ke kterému jim je Národní banka přidělí nebo uvolní, leč by šlo o prodej mincí obchodníkům s mincemi.

Čl. 4.

(1) Obchodníci s mincemi, kteří mají zvláštní (numismatické) povolení Národní banky, smějí nabývati zlatých a stříbrných neoběžných mincí a zlatých medailí, které nejsou v oběhu, pokud vesměs mají sběratelskou hodnotu, a opět je prodávati v rámci tohoto povolení. Devisoví tuzemci smějí bez povolení takové mince a medaile těmto obchodníkům s mincemi zcizovati nebo jich od nich nabývati.

(2) Obchodníci uvedení v odstavci 1 jsou povinni podávati Národní bance ve lhůtách uvedených v čl. 3, odst. 2 výkazy o nákupech a prodejích zlatých mincí a medailí podle jejích směrnic.

Čl. 5.

K dodání zlomkového drahého kovu včetně starého zlata, stříbra a platiny (čl. 2, odst. 1, písm. a) spotřebitelem, z něhož má býti pro něho zhotoveno zboží nebo předmět z drahého kovu, není třeba povolení Národní banky. Přebytky vzniklé po zpracování takto dodaných drahých kovů může podnikatel v rámci svého živnostenského nebo jiného oprávnění zpracovati.

Čl. 6.

Bez povolení Národní banky smějí býti darovány zlaté a stříbrné mince, které nejsou v oběhu, a zlaté medaile osvobozené od odvodu (čl. 2, odst. 1) devisovým tuzemcům při rodinných a slavnostních příležitostech a smí býti o nich volně pořizováno pro případ smrti.

Čl. 7.

Bez povolení Národní banky nesmějí býti v dražbách a úředních prodejích z volné ruky draženy nebo prodávány drahé kovy ani nesmí jich býti jinak nabýváno.

Čl. 8.

Bez povolení Národní banky jest dovoleno zastavovati u půjčoven drahé kovy, pokud jsou osvobozeny od povinnosti odvodu podle článku 2 nebo pokud jsou v držení osob oprávněných podle článku 3 nebo 4.

Čl. 9.

(1) Národní banka si vyhrazuje přímý nákup drahých kovů vytěžených a vyrobených v tuzemsku od těžařů a výrobců.

(2) Kdo drahé kovy těží nebo při výrobě získává, jest povinen oznámiti Národní bance své jméno a bydliště (sídlo) do 10 dnů po zahájení těžby, výroby, anebo do 30 dnů po vyhlášení tohoto opatření, těží-li nebo získává-li drahé kovy v den vyhlášení tohoto opatření.

(3) Drahé kovy vytěžené nebo vyrobené v jednotlivém měsíci jest hlásiti Národní bance nejpozději do 10. dne příštího měsíce. Národní banka rozhodne, zda jest tyto kovy odvésti jí nebo místům, které určí, anebo jak jinak má býti s nimi naloženo.

Čl. 10.

Dosavadní povolení, udělená k nakládání s drahými kovy v zemích České a Moravskoslezské dozorčí úřadovnou při bývalém ministerstvu hospodářství a práce nebo ministerstvem průmyslu, a na Slovensku bývalým ministerstvem financí, platí ještě 3 měsíce po vyhlášení tohoto opatření, podá-li osoba dosud oprávněná Národní bance žádost o nové oprávnění do 30 dnů po vyhlášení tohoto opatření.

V Praze dne 2. května 1946.

Národní banka Československá

Dr. Nebesář v.r.

Dr. Chmela v.r.

Oliva v.r.