Zákon č. 166/1946 Zb.Zákon, jímž se mění a doplňují trestní řády.

Čiastka 69/1946
Platnosť od 12.08.1946
Účinnosť od 12.08.1946

166.

Zákon

ze dne 18. července 1946,

jímž se mění a doplňují trestní řády.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

usneslo se na tomto zákoně:


Čl.I.

Trestní řád č. 119/1873 ř. z. se mění a doplňuje takto:

1. Za § 34 b) se vkládá § 34 c) tohoto znění:

㤠34c

Od stíhání činu veřejnou žalobou může býti upuštěno, je-li obviněný vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.“

2. § 48 poslední odstavec bude zníti:

„Soukromému účastníku nepřísluší právo podati veřejnou žalobu místo státního zástupce, upustil-li státní zástupce od stíhání podle ustanovení §§ 34 a) až 34 c).“

3. Za § 363 a) se vkládá § 363 b) tohoto znění:

㤠363b

Bylo-li od stíhání veřejnou žalobou upuštěno podle ustanovení § 34 c) a nepominula-li ještě trestnost činu promlčením, může býti trestní řízení proti obviněnému na návrh veřejného žalobce zahájeno nebo v něm pokračováno bez podmínek a formálnosti obnovy, jestliže nedojde k provedení vydání nebo vypovězení nebo jestliže sejde s repatriace nebo s odsunu, anebo jestliže obviněný se vrátil na území Československé republiky.“

4. Za § 397 se vkládá § 397 a) tohoto znění:

㤠397a

(1) Ministr spravedlnosti může naříditi, aby od výkonu nebo od dalšího výkonu trestu na svobodě bylo upuštěno, je-li odsouzený vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.

(2) Nedojde-li k provedení vydání nebo vypovězení nebo sejde-li s repatriace nebo s odsunu, anebo vrátí-li se vydaný, vypovězený, repatriovaný nebo odsunutý na území Československé republiky, trest se vykoná.“

5. § 449 poslední věta bude zníti:

„Toto právo soukromému účastníku nepřísluší, bylo-li od stíhání činu upuštěno podle ustanovení §§ 34 a) až 34 c).“

Čl. II.

Trestní řád zák. čl. XXXIII/1896 se mění a doplňuje takto:

1. Za § 33 se vkládá § 33 a) tohoto znění:

㤠33a

Od stíhání činu veřejnou žalobou může býti upuštěno, je-li obviněný vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.“

2. Do § 42 se vkládá jako další odstavec ustanovení tohoto znění:

„Tato práva nepřísluší poškozenému, upustil-li veřejný žalobce od stíhání podle § 33 a.“

3. Do § 444 se vkládá jako odstavec druhý ustanovení tohoto znění:

„Ustanovení odstavce 1. platí přiměřeně pro případy, v nichž bylo od stíhání veřejnou žalobou upuštěno podle ustanovení § 33 a), jestliže nedojde k provedení vydání nebo vypovězení nebo jestliže sejde s repatriace nebo s odsunu, anebo jestliže obviněný se vrátil na území Československé republiky.“

4. Za § 504 se vkládá § 504 a) tohoto znění:

㤠504a

(1) Ministr spravedlnosti může naříditi, aby od výkonu nebo od dalšího výkonu trestu na svobodě bylo upuštěno, je-li odsouzený vydán nebo vypovězen, anebo má-li býti repatriován nebo odsunut z území Československé republiky.

(2) Nedojde-li k provedení vydání nebo vypovězení nebo sejde-li s repatriace nebo s odsunu, anebo vrátí-li se vydaný, vypovězený, repatriovaný nebo odsunutý na území Československé republiky, trest se vykoná.“


Čl.III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedou jej ministři spravedlnosti a vnitra.


Dr. Beneš v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r., za ministra Noska