204.

Zákon

ze dne 25. října 1946,

kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách.

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Čl. I.

Vedení obchodních knih.

Ustanovení o vedení obchodních knih se mění takto:

1. V čl. 32 všeobecného obchodního zákoníku uvedeného zákonem ze dne 17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z roku 1863, se vypouští odstavec 2; dosavadní odstavec 3 bude odstavcem 2.

2. V § 25, odst. 1 zák. čl. XXXVII/1875 (obchodního zákona) se vypouštějí slova „vázané, po listech běžnými čísly opatřené a nití protažené.“

Čl. II.

Průvodnost obchodních knih.

(1) Ustanovení o průvodnosti obchodních knih se mění takto:

1. § 295 zákona ze dne 1. srpna 1895, č. 113 ř. z., o soudním řízení v občanských rozepřích právních (civilního řádu soudního), bude zníti:

„Pokud obchodní knihy kupců, závěrečné listy a deníky dohodců a jiné knihy vedené o provozu hospodářství, živností a pod. činí vzhledem k svému obsahu a k jednáním a obchodům, na nichž se zápisy zakládají, důkaz, posoudí soud podle § 272. Soud posoudí podle § 272 také průvodní moc obchodních knih, deníků a pod., vedených v cizině, pokud mezinárodní smlouva neustanovuje něco jiného.“

2. § 322 zák. čl. I/1911 (civilního řádu soudního) bude zníti:

„Pokud obchodní knihy kupců, závěrečné listy a deníky dohodců a jiné knihy vedené o provozu hospodářství, živností a pod. činí vzhledem k svému obsahu a k jednáním a obchodům, na nichž se zápisy zakládají, důkaz, posoudí soud podle § 270. Soud posoudí podle § 270 také průvodní moc obchodních knih, deníků a pod., vedených v cizině, pokud mezinárodní smlouva neustanovuje něco jiného.“

(2) Zrušují se ustanovení:

1. §§ 19, 20 a 22 zák. č. 1/1863 ř. z.;

2. čl. 34 až 37 všeobecného obchodního zákoníku a čl. 77 až 79 zákona ze dne 4. dubna 1875, č. 68 ř. z., o obchodních dohodcích či sensálech;

3. §§ 31 až 34 a §§ 541 až 543 zák. čl. XXXVII/1875.


Čl. III.

Ustanovení závěrečné.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Gottwald v. r.

Dr. Drtina v. r.