Zákon č. 35/1946 Zb.Zákon o obnovení univerzity v Olomouci.

Čiastka 16/1946
Platnosť od 04.03.1946
Účinnosť od 04.03.1946

OBSAH

35.

Zákon

ze dne 21. února 1946

o obnovení university v Olomouci.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé, chtějíc odčiniti nepřátelské akty rakouských vlád proti starobylé universitě olomoucké, usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Starobylá universita olomoucká se obnovuje v plném rozsahu jako československá státní universita v Olomouci s fakultami bohosloveckou, právnickou, lékařskou a filosofickou a bude se nadále nazývati „Universita Palackého“.

§ 2.

(1) Fakultě bohoslovecké se ponechává pojmenování „Cyrilo-metodějská fakulta bohoslovecká“.

(2) Dobu, kdy zahájí činnost fakulty právnická, lékařská a filosofická, stanoví ministr školství a osvěty.


§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.