Zákon č. 90/1946 Zb.Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.

Čiastka 42/1946
Platnosť od 09.05.1946
Účinnosť od 09.05.1946

OBSAH

90.

Zákon

ze dne 7. května 1946,

podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

Ministr vnitra se zmocňuje, aby v dohodě s ministrem ochrany práce a sociální péče prohlásil dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.


§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministrem ochrany práce a sociální péče a ostatními zúčastněnými členy vlády.


Dr. Beneš v. r.

Široký v. r.

Nosek v. r.