Vyhláška č. 241/1946 Zb.Vyhláška o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.

Čiastka 105/1946
Platnosť od 28.12.1946
Účinnosť od 28.12.1946

OBSAH

241.

Vyhláška ministerstva vnútra

zo dňa 12. decembra 1946

o štatúte Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.


Podľa § 3, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 17. Júla 1945, č. 27 Zb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, vyhlasujem štatút Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.


Nosek v. r.


Príloha k vyhláške č. 241/1946 Zb.

Štatút Osídľovacieho úradu pre Slovensko v Bratislave.

Vláda Československej republiky vydáva podľa § 3, ods. 2 dekrétu prezidenta republiky zo dňa 17. Júla 1945, č. 27 Zb., o jednotnom vedení vnútorného osídlenia, na návrh Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie tento štatút:

§ 1.

Osídľovací úrad zriadený pre Slovensko so sídlom v Bratislave (§ 2, ods. 1 dekrétu) je samostatným úradom; jeho úradný názov je „Osídľovací úrad pre Slovensko v Bratislave“.

§ 2.

(1) V čele Osídľovacieho úradu je predseda, ktorého na návrh vlády menuje prezident republiky (§ 3, ods. 1 dekrétu). Jeho funkčné pôžitky upraví vláda.

(2) Predseda vedie práce úradu, dohliada na ne a zastupuje úrad navonok. Zúčastňuje sa na schôdzach Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie s hlasom poradným.

§ 3.

Predsedu Osídľovacieho úradu zastupuje námestník, ktorého po vypočutí predsedu tohoto úradu na podklade návrhu Zboru povereníkov ustanovuje a odvoláva vláda, ktorá upraví aj jeho funkčné pôžitky.

§ 4.

(1) Práce na Osídľovacom úrade a v oblastných osídľovacích úradovniach (§ 8) obstarávajú:

a) štátni a iní verejní zamestnanci, pridelení prechodne štátnymi a inými verejnými úradmi a orgánmi na výkon služby na Osídľovacom úrade, na dožiadanie predsedu Osídľovacieho úradu,

b) zmluvní zamestnanci, ktorých v rámci smerníc vydaných vládou prijíma a prepúšťa predseda Osídľovacieho úradu.

(2) Osídľovací úrad je osobným úradom zamestnancov uvedených v odseku 1, písm. b); [odsek 1, písm. a)] ostáva ich posledný osobný úrad z času pred ich prikázaním.

(3) Pri obstarávaní agendy Osídľovacieho úradu podliehajú všetci zamestnanci predsedovi Osídľovacieho úradu.

§ 5.

Pridelení zamestnanci [§ 4, ods. 1, písm. a)] nesmú výkonom služby u Osídľovacieho úradu utrpieť ujmu na svojich služobných a platových pomeroch; ich osobný úrad nesmie s nimi preto, najmä pokiaľ ide o povýšenie, zaobchodiť horšie ako s ostatnými svojimi zamestnancami. Prideleným zamestnancom, pokiaľ vyhovujú všeobecným a osobitným ustanoveniam platným pre povýšenie, bude na návrh predsedu Osídľovacieho úradu prepožičané (prepožičanie navrhnuté), ak sú pre to dané naliehavé služobné dôvody, potrebné služobné miesto, prípadne za jeho súčasného prisystemizovania v osobnom stave ich osobného úradu, a ak taký neexistuje, v osobnom stave Povereníctva vnútra.

§ 6.

(1) Zamestnanca, ktorého úloha sa skončila, pozbaví predseda Osídľovacieho úradu služby.

(2) Zamestnanci uvedení v § 4, ods. 1, písm. a), pozbavení služby, sú povinní hlásiť sa k nástupu služby u svojho osobného úradu.

(3) Zmluvní zamestnanci po skončení služby u Osídľovacieho úradu sa podľa možnosti zaradia v štátnej službe s plným započítaním služobného času u Osídľovacieho úradu.

§ 7.

(1) Pri Osídľovacom úrade zriaďuje sa poradný zbor. Členmi tohoto zboru sú zástupcovia hospodárskych, technických, kultúrnych, politických a odborových organizácií, ktorých menuje predseda Osídľovacieho úradu na návrh týchto organizácií.

(2) Jednotlivé povereníctva určia vo svojom obore referenta, aby sprostredkoval priamy styk povereníctva s Osídľovacím úradom; tento referent bude pozývaný do schôdzí Poradného zboru.

(3) Osídľovací úrad je oprávnený priberať na riešenie prípadov, ktoré vyžadujú zvláštnych odborných znalostí, úradných a mimoúradných znalcov ako poradcov.

§ 8.

(1) Na vykonávanie úloh súvisiacich s vnútorným osídlením, ktoré vyžadujú priamy styk s občianstvom, môže predseda Osídľovacieho úradu zriadiť podľa potreby pobočky Osídľovacieho úradu s označením „Oblastná osídľovacia úradovňa v . . . . . . . . . . . . . . . . “.

(2) Sídla a obvody oblastných osídľovacích úradovní, ako aj rozsah ich pôsobnosti a deň započatia ich činnosti určí a v Úradnom vestníku vyhlási predseda Osídľovacieho úradu.

(3) Predseda Osídľovacieho úradu ustanoví pre každú oblastnú osídľovaciu úradovňu prednostu a pridelí jej potrebný počet zamestnancov.

§ 9.

(1) Pre pokračovanie v obore pôsobnosti Osídľovacieho úradu platia obdobne ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 13. Januára 1928, č. 8 Zb., o pokračovaní vo veciach, patriacich do pôsobnosti politických úradov (o správnom pokračovaní).

(2) Podrobnosti o organizácii, rozvrhu práce a výkone služby na Osídľovacom úrade určí predseda úradu.

§ 10.

(1) Do oboru pôsobnosti Osídľovacieho úradu patrí jednotné vedenie a usmerňovanie vnútorného osídľovania na Slovensku.

(2) Osídľovaciemu úradu prislúcha najmä:

a) zisťovať a viesť v evidencii podklady (štatistické údaje), z ktorých bude treba vychádzať pri jednotnom vedení a usmerňovaní vnútorného osídlenia,

b) navrhovať smernice pre odsun obyvateľov z oblastí, ktoré sa majú nanovo osídliť, a pri ňom spolupôsobiť,

c) vypracovať plán pre osídlenie uvoľnených oblastí slovanským obyvateľstvom, určiť postup osídlenia a organizovať jeho praktické prevádzanie,

d) navrhovať reorganizáciu verejného, hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho života vo všetkých jeho oboroch s ohľadom na prevádzanie osídlenia,

e) riadiť presun potrebných kategórií slovenského, českého a poprípade iného slovanského obyvateľstva podľa smerníc Ústrednej komisie pre vnútorné osídlenie tak zo zahraničia, ako aj z územia Československej republiky,

f) podľa zásad vydaných Ústrednou komisiou pre vnútorné osídlenie, bez ujmy iných viď podrobné smernice pre prídel majetkov, konfiškovaných Maďarom, Nemcom, aké aj zradcom a nepriateľom slovenského a českého národa - pokiaľ ide o pôdohospodársky majetok, konfiškovaný podľa nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 23. Augusta 1945, č. 104 Zb. n. SNR, o konfiškovaní a urýchlenom rozdelení pôdohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a nepriateľov slovenského národa v znení nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 14. Mája 1946, č. 64 Zb. n. SNR, v dohode s Povereníctvom pôdohospodárstva a pozemkovej reformy - spolupôsobiť pri dohliadaní na zaistený majetok a pri jeho správe, ako aj pri úprave bytových otázok na osídľovacom území,

g) vykonávať vlastnými orgánmi dozor na všetky úkony, súvisiace s vnútornými osídlením, a sledovať potreby obyvateľstva v osídľovaných oblastiach,

h) za spolupôsobenia príslušných povereníctiev koordinovať činnosť orgánov miestnej správy, ktoré sa osídľovacími otázkami prakticky zaoberajú (miestne a okresné národné výbory, správne komisie, roľnícke komisie apod.),

ch) podávať najmä Ústrednej komisii pre vnútorné osídlenie podnety a návrhy na normatívnu úpravu otázok, ktoré spadajú do oboru jeho pôsobnosti,

q) informovať všetkých záujemcov o všetkých veciach vnútorného osídlenia, propagovať myšlienku usmerneného osídľovania a jeho potreby,

r) vykonávať úlohy prikázané mu v rámci platných predpisov Ústrednou komisiou pre vnútorné osídlenie,

s) prevádzať na území Slovenska, pokiaľ tým bude poverený, všetky medzištátne dohody, týkajúce sa návratu Čechov a Slovákov do vlasti.

(3) I svojej činnosti podáva Osídľovací úrad pravidelné správy Ústrednej komisii pre vnútorné osídlenie.

§ 11.

Oblastné osídľovacie úradovne sú povolané vo svojich obvodoch jednotne viesť a usmerňovať vnútorné osídľovanie v mene Osídľovacieho úradu a podľa jeho pokynov v rozsahu, v akom ich Osídľovací úrad týmito úlohami poveril. Ďalej im patrí vykonávať pomocné služby pre Osídľovací úrad, najmä zisťovať podklady potrebné pre vnútorné osídľovanie.

§ 12.

Osobné a vecné výdavky Osídľovacieho úradu sa uhradia zo štátnych prostriedkov v rámci osobitnej rozpočtovej kapitoly.

§ 13.

Dozor nad činnosťou Osídľovacieho úradu vykonáva Ústredná komisia pre vnútorné osídlenie.

§ 14.

Všetky verejné úrady a orgány sú povinné s Osídľovacím úradom spolupôsobiť a pri vykonávaní jeho úloh účinne ho podporovať.