Zákon č. 122/1946 Zb.Zákon o studiu statisticko-pojistném.

Čiastka 53/1946
Platnosť od 12.06.1946
Účinnosť od 12.06.1946

122.

Zákon

ze dne 16. května 1946

o studiu statisticko-pojistném.

Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1.

(1) Počátkem studijního roku 1946/47 se přeměňuje:

1. dvouletý učební běh pro pojišťovací techniku na vysoké škole speciálních nauk českého vysokého učení technického v Praze na oddělení statisticko-pojistného inženýrství,

2. cyklus střídajících se přednášek o pojistné matematice a statistice na přírodovědecké fakultě university Karlovy v Praze na studium matematické statistiky, pojistné matematiky a ekonometriky.

(2) Při úpravě těchto studií (odstavec 1) se podle potřeby vzájemně použije zařízení a přednášek obou vysokých škol.

§ 2.

Studium statisticko-pojistné je čtyřleté a rozvrhuje se na dva oddíly, z nichž každý se zakončuje státní zkouškou.

§ 3.

Ministr školství a osvěty stanoví studijní osnovy a vydá zkušební řády a přechodná ustanovení.


§ 4.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr školství a osvěty.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Dr. Nejedlý v. r.