45.

Vládní nařízení

ze dne 1. března 1946,

kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 7 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy:


§ 1.

(1) Fondy národní obnovy při osidlovacích úřadech v Praze a v Bratislavě jsou samostatnými právnickými osobami.

(2) Působnost Fondu národní obnovy v Praze se vztahuje na oblast zemí České a Moravskoslezské a jeho sídlem je Praha. Působnost Fondu národní obnovy v Bratislavě se vztahuje na Slovensko a jeho sídlem je Bratislava.

(3) Fondy národní obnovy (dále jen fondy) zastupuje příslušná finanční prokuratura; rada (§ 3) může svěřiti zastupování v určitých věcech úředníkům fondů nebo jiným osobám (§ 3, odst. 1 dekretu č. 108/1945 Sb. - dále jen dekret).

§ 2.

(1) Fond podléhá osidlovacímu úřadu, při němž je zřízen.

(2) V čele každého fondu je předseda, kterého jmenuje a zprošťuje funkce vláda na návrh ministra vnitra po slyšení předsedy příslušného osidlovacího úřadu. Funkční požitky předsedy upraví vláda.

(3) Předseda řídí práce fondu za spolupráce a podle směrnic rady (§ 3) a zastupuje fond navenek.

(4) Je-li předseda fondu zaneprázdněn, zastupuje ho místopředseda, kterého na návrh předsedy fondu a po slyšení předsedy osidlovacího úřadu jmenuje a zprošťuje funkce vláda, jež též upraví jeho funkční požitky.

§ 3.

Rada

(1) Předseda osidlovacího úřadu a jeho náměstek s předsedou a místopředsedou fondu tvoří radu, která usměrňuje činnost osidlovacího úřadu a fondu mu podléhajícího a určuje jejich všeobecný věcný i časový pracovní program.

(2) Předseda osidlovacího úřadu, a je-li zaneprázdněn, jeho náměstek, svolává radu nejméně jednou za měsíc a řídí její jednání podle jednacího řádu, na němž se rada usnese.

(3) Radě přísluší rozhodnouti o všech zásadních věcech, spadajících do působnosti jak osidlovacího úřadu, tak i fondu.

(4) Schůzí rady může se zúčastniti i generální tajemník ústřední komise pro vnitřní osídlení nebo jiný člen ústřední komise, jí určený, s hlasem poradním. Svolávající člen rady (odstavec 2) vyrozumí předsednictvo ústřední komise pro vnitřní osídlení včas o konání schůze a jejím pořadu.

§ 4.

Působnost fondu

(1) Fondu přísluší obstarávání úkolů souvisících se zatímní správou konfiskovaného majetku a jeho rozdělením, zejména:

1. zjistiti veškerý majetek konfiskovaný podle § 1 dekretu, říditi jeho soupis a učiniti všechna opatření k tomu potřebná ve spolupráci s národními výbory;

2. učiniti podle příslušných směrnic (§ 5, odst. 1, č. 2 dekretu) - pokud se tak nestalo - v dohodě s příslušnými národními výbory a ministerstvy a jejich prostřednictvím potřebná opatření na zajištění, převzetí, úschovu, udržování a správu tohoto majetku a dozírati na jejich provedení. Hrozí-li nebezpečí škody, může fond podle usnesení rady po dohodě s příslušnými ministerstvy, pokud se týče pověřenectvy, úřady a zemskými národními výbory, převzíti konfiskovaný majetek do vlastní správy;

3. požadovati vydání konfiskovaného majetku od neoprávněných držitelů, po případě požadovati náhradu zaň, a to bez újmy ustanovení § 19 dekretu;

4. dozírati na hospodaření národních správců, ustanovených do majetku uvedeného pod č. 1, požadovati jejich odvolání a navrhovati jejich ustanovení u příslušných orgánů. Ke splnění svých úkolů může fond zejména

a) požadovati předložení výkazů o dosavadním hospodaření (účetních závěrek, inventářů, zápisů a pod.),

b) revidovati hospodaření národních správců konfiskovaného majetku, a to též svými orgány,

c) stanoviti způsob uložení čistých výtěžků národních správ konfiskovaného majetku;

5. sepsati a vypořádati závazky náležející ke konfiskovanému majetku, při čemž postupuje podle směrnic, které vydá vláda nařízením;

6. provésti odevzdání, rozdělení nebo zcizení konfiskovaného majetku podle rámcových plánů (§ 6, odst. 1 dekretu) a konečných rozhodnutí o přídělu (§ 8, odst. 6 dekretu); jde-li o odevzdání nebo zcizení malých majetkových podstat, může fond pověřiti odevzdáním nebo zcizením veřejné úřady nebo orgány a určiti po slyšení stálého poradního sboru (§ 4, odst. 1 dekretu) pro to bližší podmínky a směrnice;

7. navrhnouti příslušným soudům, aby ve veřejných knihách a rejstřících poznamenaly konfiskaci a aby zapsaly přechod nemovitostí a knihovních práv, nepřevedených na jiné osoby, na československý stát;

8. zprostředkovati přídělcům úvěr podle směrnic, vydaných ústřední komisí pro vnitřní osídlení;

9. pečovati, aby úhrady, jakož i jiné výlohy za majetkové podstaty přidělené do vlastnictví uchazečů byly podle rozhodnutí o přídělu řádně zaplaceny; povolovati přídělcům v případech hodných zvláštního zřetele odklad splátek nebo určiti jiný způsob placení;

10. použíti přejímacích cen k zaplacení závazků, náležejících ke konfiskovanému majetku, pokud při vypořádání byly uznány a nebyly převzaty přídělci, a zbytek odvésti státní pokladně k vázaným účelům;

11. dbáti o to, aby přídělci zachovávali na přidělených majetkových podstatách podmínky stanovené v rozhodnutí o přídělu, a po případě dáti podnět k částečnému neb úplnému zrušení některých dočasných omezení přídělců;

12. udělovati svolení ke zcizení, pronájmu, propachtování, jinému smluvnímu užívání nebo zatížení přídělového majetku před uplynutím lhůty stanovené jednotlivými přídělovými nařízeními (§ 13 dekretu);

13. převzíti od Fondu znárodněného hospodářství (§ 9, odst. 2 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 100 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků) a spravovati k vázaným účelům cenné papíry, hotovosti a pod., odpovídající hodnotě znárodněného majetku, za který se z titulu konfiskace neposkytuje náhrada osobám uvedeným v

a) § 7 dekretu č. 100/1945 Sb.,

b) § 7 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 101 Sb., o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského,

c) § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 102 Sb., o znárodnění akciových bank,

d) § 19 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven;

14. odváděti po zaplacení závazků, náležejících ke konfiskovanému majetku, zbytek prostředků fondu státní pokladně k vázaným účelům;

15. dáti podnět ke zrušení neplatných rozhodnutí o přídělu nadřízeným úřadem, a jde-li o přídělová rozhodnutí ministerstva, ústřední komisí pro vnitřní osídlení ve lhůtě 6 měsíců od doručení konečného rozhodnutí o přídělu (§ 6, odst. 4 dekretu).

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na majetek uvedený v § 18 dekretu.

§ 5.

Prostředky fondu

Peněžní prostředky fondu tvoří

a) zálohy ze státních prostředků,

b) peněžní vklady a likvidní pohledávky konfiskované podle dekretu,

c) postupně docházející úhrady za přidělený majetek,

d) úplaty za konfiskovaný majetek zcizený mimo přídělové řízení,

e) výtěžek cenných papírů, hotovostí a jiných hodnot, převzatých od Fondu znárodněného hospodářství (§ 4, č. 13),

f) dary, odkazy a jiná věnování.

§ 6.

Poukazovací právo

Právo poukazovati prostředky fondu vykonává předseda fondu nebo v jeho zastoupení místopředseda. Předseda fondu může se souhlasem rady a v mezích, které rada stanoví, pověřiti poukazovacím právem některé úředníky fondu.

§ 7.

Rozpočet, účetní a pokladní služba fondu

(1) Prostředky fondu jsou spravovány odděleně od ostatních státních prostředků do té doby, nežli budou odvedeny do státní pokladny podle § 14, odst. 2 dekretu. Účtování fondu se řídí zásadami podvojného účetnictví.

(2) Účetním rokem je rok kalendářní.

(3) Účetní závěrka se předkládá ministerstvům financí a vnitra a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu, který ji zařadí do státního závěrečného účtu.

(4) Podrobné předpisy o rozpočtování, účtování a bilancování určí zvláštní instrukce, kterou vydá na návrh fondu ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.

§ 8.

Dozor nad hospodařením fondů

Hospodaření fondů podléhá kontrole ministerstva financí a nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Opatření fondu, proti němuž ve Stálém poradním sboru vysloví námitky zástupce ministerstva financí (na Slovensku prostřednictvím pověřence financí), se nesmí provésti, dokud se vzniklý rozpor neodstraní jednáním mezi dotčenými ministerstvy, a nepodaří-li se to, rozhodnutím vlády (na Slovensku prostřednictvím pověřenectev).

§ 9.

Zaměstnanci

(1) Práce fondu obstarávají

a) státní a jiní veřejní zaměstnanci, přidělení osidlovacímu úřadu na dožádání předsedy osidlovacího úřadu, učiněné v dohodě s předsedou fondu, ústředními úřady a jinými státními nebo veřejnými úřady a orgány, a přikázaní k výkonu služby ve fondu,

b) smluvní zaměstnanci osidlovacího úřadu, přidělení fondu po dohodě s předsedou fondu.

(2) Osidlovací úřad je osobním úřadem jen u zaměstnanců uvedených v odstavci 1, písm. b); u ostatních zaměstnanců [odstavec 1, písm. a)] zůstává osobním úřadem jejich poslední osobní úřad z doby před přidělením.

(3) Při obstarávání agendy fondu podléhají zaměstnanci předsedovi fondu, který určí zejména podrobnosti pracovního programu, rozvrhu práce a způsob výkonu služby.

§ 10.

Zaměstnanci přidělení osidlovacímu úřadu nesmějí výkonem služby u osidlovacího úřadu a fondu utrpěti újmy na svých služebních a platových poměrech; jejich osobní úřad nesmí proto s nimi, zvláště pokud jde o povýšení, nakládati hůře než s ostatními svými zaměstnanci. Předseda osidlovacího úřadu nebo předseda fondu je oprávněn navrhnouti po dohodě s radou (§ 3) osobnímu úřadu, aby přidělení zaměstnanci byli povýšeni, i když takovým povýšením bude překročen systemisovaný stav jejich osobního úřadu. Ústřední úřad, z jehož oboru byl zaměstnanec osidlovacímu úřadu přidělen, podá v dohodě s ministerstvy vnitra a financí z důvodů přidělení nebo navrženého povýšení tohoto zaměstnance, jsou-li pro to dány naléhavé služební důvody, návrh na doplnění systemisace o potřebné služební místo.

§ 11.

(1) Zaměstnance, jehož úkol skončil, zprostí na návrh předsedy fondu předseda osidlovacího úřadu služby.

(2) Zproštění zaměstnanci, uvedení v § 9, odst. 1, písm. a),

jsou povinni hlásiti se k nástupu služby u svého osobního úřadu.

(3) Smluvní zaměstnance jest po skončení služby u osidlovacího úřadu nebo fondu podle možnosti zařaditi ve státní službě s plným započtením služební doby u osidlovacího úřadu nebo fondu.

§ 12.

Znalci

(1) Fond může k řešení případů, které vyžadují zvláštních odborných znalostí, přibrati podle potřeby úřední i mimoúřední odborníky jako znalce.

(2) Odměny mimoúředních znalců určí rada (§ 3) obdobně podle příslušných ustanovení vládního nařízení ze dne 13. ledna 1928, č. 8 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).

§ 13.

Řízení před fondy

Pro řízení před fondy platí přiměřeně ustanovení vládního nařízení č. 8/1928 Sb.

§ 14.

Součinnost veřejných úřadů a orgánů

Všechny státní a veřejné úřady a orgány jsou povinny na dožádání spolupůsobiti s fondy a účinně je podporovati při výkonu jejich úkolů.

§ 15.

Osvobození od poplatků a dávek za úřední úkony

Fondy jsou osvobozeny od poplatků a dávek za úřední úkony.


§ 16.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r. Dr. Nejedlý v. r.

Dr. Stránský v. r. Kopecký v. r.

Široký v. r. Laušman v. r.

Ursíny v. r. Ďuriš v. r.

gen. Svoboda v. r. gen. Hasal v. r.

Dr. Ripka v. r. Hála v. r.

Nosek v. r. Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r. Dr. Procházka v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v.r.