Predpisy v roku 1973

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky v oblasti železničnej dopravy 30.01.1973
3/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 25. výročiu Februárového víťazstva československého pracujúceho ľudu 07.02.1973
4/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o prevode časti predmetu činnosti Omnipolu, podniku zahraničného obchodu, do Merkurie, podniku zahraničného obchodu 07.02.1973
6/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, o Platobnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka a o Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka 24.02.1973
7/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou na obdobie od 1. januára 1973 do 31. decembra 1977 24.02.1973
9/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Rade Víťazného februára 15.02.1973
10/1973 Zb. Rozhodnutie Prezidenta republiky o amnestii 23.02.1973
11/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kooperácii medzi Československou socialistickou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska 13.03.1973
12/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami 01.03.1973
13/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Čadci, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Turzovke ako stavebný úrad I. stupňa 26.02.1973
14/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o poskytovaní pôžičiek so štátnym príspevkom mladým manželom 01.04.1973
16/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 09.03.1973
18/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 11 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
19/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 198 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
21/1973 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám 01.04.1973
22/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o podnikových archívoch 01.04.1973
23/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly v organizáciách riadených orgánmi Československej socialistickej republiky 30.03.1973
25/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o závodných komisiách ľudovej kontroly 30.03.1973
26/1973 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o predĺžení účinnosti úpravy majetkových sankcií pri dodávkach a odbere elektriny, tepla a vykurovacích plynov 01.04.1973
27/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
30/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy 21.04.1973
31/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska o obchodných stykoch 21.04.1973
32/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vedeckej a technickej spolupráci 21.04.1973
33/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o zmene Dohovoru medzi Československou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o spolupráci na poli sociálnej politiky z 25. januára 1957 21.04.1973
34/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru v Prešove, ktorou sa určuje Mestský národný výbor v Lipanoch ako stavebný úrad I. stupňa 06.04.1973
35/1973 Zb. Vyhláška Rady Okresného národného výboru vo Veľkom Krtíši, ktorou sa určuje mestský národný výbor v okrese ako stavebný úrad I. stupňa 02.01.1973
39/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o orgánoch geodézie a kartografie 01.07.1973
41/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
42/1973 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb. o zavedení jednotnej evidencie pracujúcich 30.04.1973
43/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Írskom 15.05.1973
44/1973 Zb. Zákon o ochrannom dohľade 01.07.1973
45/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon 01.07.1973
46/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/1969 Zb. o prečinoch 01.07.1973
47/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody 01.07.1973
48/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok 01.07.1973
49/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok 01.07.1973
50/1973 Zb. Zákon o pestúnskej starostlivosti 01.06.1973
51/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach 01.06.1973
53/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti 01.06.1973
54/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o nepravidelnej hromadnej preprave osôb vykonávanej orgánmi Revolučného odborového hnutia 01.06.1973
55/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Singapurskou republikou o leteckých službách medzi a za ich územiami 02.06.1973
56/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti SSR č. 21/1973 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, v slovenskom vydaní
57/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebnom obvode č. 70 - Lemešany, okres Prešov
58/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o internátnych stredných školách pre pracujúcich a o hospodárskom zabezpečení študujúcich na týchto školách 08.06.1973
63/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 01.07.1973
64/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 01.07.1973
65/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách 01.07.1973
67/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka 01.07.1973
68/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 55/1967 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 122/1970 Zb. o niektorých opatreniach na úseku dodávok poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 25.06.1973
70/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zrušení vládneho nariadenia č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti 01.07.1973
72/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti 01.07.1973
73/1973 Zb. Zákon o brannej výchove 01.01.1974
74/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 68/1951 Zb. o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach 03.07.1973
75/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení dopĺňacích volieb vo volebnom obvode č. 76 pre voľby do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
77/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení dopĺňacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebnom obvode č. 53
78/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 200. výročiu narodenia Josefa Jungmanna 03.07.1973
79/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o experimentálnom overovaní vo výstavbe 01.08.1973
80/1973 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky prác a služieb výpočtovej techniky 01.09.1973
81/1973 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach 01.08.1973
82/1973 Zb. Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác 01.08.1973
83/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou 14.08.1973
84/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky 14.08.1973
85/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o zavedení jednotného kontejnerového dopravného systému 14.08.1973
86/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času v Slovenskej socialistickej republike v roku 1973 30.07.1973
88/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zriadení Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 10.08.1973
90/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Malajzie o leteckých službách medzi a za ich územiami 06.09.1973
91/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan o leteckých službách 06.09.1973
92/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva 06.09.1973
93/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor 06.09.1973
94/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dodatkovom dohovore k Medzinárodnému dohovoru o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV) z 25. februára 1961, týkajúcom sa zodpovednosti železníc za usmrtenie a zranenie cestujúcich 14.09.1973
95/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 14.09.1973
96/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Ecuádor 14.09.1973
97/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Rumunskej socialistickej republiky v oblasti cestovného ruchu 14.09.1973
98/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Veterinárnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Holandského kráľovstva 14.09.1973
99/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
100/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 118 (Košice -Šaca)
101/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o projektových súťažiach 01.10.1973
102/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1974 14.09.1973
103/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy 14.09.1973
104/1973 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky stavebných prác 01.10.1973
105/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o doplnení vyhlášky č. 5/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o občianskych preukazoch 21.09.1973
106/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o udieľaní vedeckých hodností ústavmi marxizmu - leninizmu ÚV KSČ a ÚV KSS 01.10.1973
107/1973 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Vysokej škole Zboru národnej bezpečnosti 01.10.1973
108/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs 01.10.1973
109/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 500 Kčs 01.10.1973
110/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Slovenský kras 01.10.1973
113/1973 Zb. Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
116/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 109
117/1973 Zb. Zásady, ktorými sa určuje organizácia, postavenie a úlohy právnych útvarov v štátnych hospodárskych organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 27. septembra 1973 č. 284 27.10.1973
118/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Zb. o mestskom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 151/1971 Zb. 01.11.1973
119/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistíckej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch 15.10.1973
120/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Základnej dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kolumbijskou republikou 27.10.1973
121/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spoločnej kontrole na štátnych hraniciach 27.10.1973
122/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 27.10.1973
123/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík 12.10.1973
124/1973 Zb. Smernice Ústrednej rady odborov o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, schválené VI. plenárnej schôdze ÚRO 01.01.1974
126/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 14.11.1973
127/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou 14.11.1973
128/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v námornej obchodnej plavbe 14.11.1973
129/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Austrálskym spoločenstvom 14.10.1973
130/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Malajskom 14.10.1973
131/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky a Dohode o vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bangladéšskej ľudovej republiky 14.11.1973
132/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o Obchodnom zastupiteľstve Československej socialistickej republiky vo Zväze sovietskych socialistických republík 14.11.1973
133/1973 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.12.1973
134/1973 Zb. Zákon Českej národnej rady o pôsobnsti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien
135/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien 01.01.1974
136/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o štátnom riadení v oblasti cien 01.01.1974
137/1973 Zb. Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu o cenách 01.01.1974
138/1973 Zb. Zákon o vodách (vodný zákon) 01.04.1975
139/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
140/1973 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
142/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o utvorení medzinárodnej sústavy a Organizácie kozmických telekomunikácií "Intersputnik" 27.11.1973
143/1973 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík 27.11.1973
144/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva spojov o drôtových telekomunikačných zariadeniach, ktoré sú v prevádzke mimo jednotnej telekomunikačnej siete 01.01.1974
145/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zriadení Drevounie, podniku zahraničného obchodu 01.01.1974
146/1973 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o úprave pracovného času a presune pracovného voľna v Slovenskej socialistickej republike v roku 1974 v súvislosti s 29. augustom 12.11.1973
147/1973 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
148/1973 Zb. Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
153/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy vo volebných obvodoch č. 23 a 120
155/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydáva Poriadok plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách 01.01.1974
156/1973 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1974 01.01.1974
157/1973 Zb. Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva 01.01.1974
158/1973 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev 01.01.1974
159/1973 Zb. Zákon o ochrane označení pôvodu výrobkov 01.02.1974
160/1973 Zb. Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach označení pôvodu výrobkov 01.02.1974
162/1973 Zb. Občiansky súdny poriadok (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)
163/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o dokumentácii stavieb 01.01.1974
164/1973 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 66 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
166/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1974 01.01.1974
167/1973 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej 01.01.1974
168/1973 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o náhrade škody vzniknutej pri brannej výchove 01.02.1974
169/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom 01.01.1974
170/1973 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien vykonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel 27.12.1973
171/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb. v znení vyhlášky č. 122/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu 01.01.1974
172/1973 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí 01.01.1974
174/1973 Zb. Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností 01.01.1974
175/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla 01.01.1974
176/1973 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky plynov, rôp a gazolínu 01.01.1974
Presunúť na začiatok