Nariadenie vlády č. 108/1973 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kčs

Čiastka 30/1973
Platnosť od 01.10.1973 do31.12.2007
Účinnosť od 01.10.1973 do31.12.2007
Zrušený 659/2007 Z. z.

OBSAH

108

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 30. augusta 1973

o doplnení sústavy zákonných peňazí bankovkami po 500 Kč

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 písm. b) zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

Sústava zákonných peňazí sa dopĺňa bankovkami po 500 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.