Vyhláška č. 30/1973 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy

Čiastka 10/1973
Platnosť od 06.04.1973
Účinnosť od 21.04.1973
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 21 platnosť 4.decembrom 1972.

30

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. februára 1973

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy


Dňa 25. februára 1972 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy.

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 21 platnosť 4. decembrom 1972.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky, vedené prianím upevniť a rozšíriť spoluprácu v oblasti leteckej dopravy v súlade so zásadami Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy, ako aj o spolupráci pri pasovej, colnej a inej kontrole pri prestupe štátnych hraníc, podpísanej v Prahe 21. decembra 1970, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Dr. Ing. Štefana  Š u t k u
ministra dopravy,

vláda Nemeckej demokratickej republiky

Ing. Ottu  A r n d t a ministra dopravy,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy majú ďalej uvedené výrazy tento význam:

1. „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Nemeckú demokratickú republiku, Ministerstvo dopravy, hlavnú správu civilného letectva, a pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, odbor civilného letectva alebo v oboch prípadoch iný orgán, ktorý bude poverený príslušnou zmluvnou stranou výkonom funkcií a práv zverených uvedeným orgánom;

2. „dohodnuté linky“ znamenajú letecké linky určené v Prílohe tejto Dohody;

3. „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik určený jednou zo zmluvných strán na uskutočňovanie medzinárodnej leteckej dopravy a na prevádzku dohodnutých liniek.

Článok 2

(1) Zmluvné strany si navzájom poskytujú letové a prepravné práva určené v tejto Dohode a jej Prílohe. Každá zmluvná strana je oprávnená začať ihneď alebo neskôr prevádzku na linkách, na ktoré jej povolila práva druhá zmluvná strana.

(2) Na premávku na dohodnutých linkách a na ďalšie lety predvídané v tejto Dohode a v jej Prílohe možno používať iba letiská schválené príslušnou zmluvnou stranou pre medzinárodné lety. Letecké úrady zmluvných strán sa budú vzájomne o týchto letiskách informovať.

(3) Zmluvnou stranou určený letecký podnik nie je oprávnený vykonávať za odplatu prepravu cestujúcich, pošty a nákladu medzi miestami na území druhej zmluvnej strany (kabotáž).

Článok 3

(1) Každá zmluvná strana určí na svojom území letové cesty pre lietadlá premávajúce na dohodnutých linkách a miesta preletu štátnych hraníc. Pritom každá zmluvná strana určí podľa možnosti najkratšie letové cesty.

(2) Na zaistenie bezpečnosti letov na dohodnutých linkách poskytne každá zmluvná strana lietadlám druhej zmluvnej strany služby potrebných rádionavigačných zariadení, svetelných zabezpečovacích zariadení letiska, meteorologických a iných pomocných zariadení potrebných na bezpečné uskutočňovanie letov, ako aj údaje o týchto pomocných zariadeniach, o hlavných a náhradných letiskách, ako aj o letových cestách na svojom území.

Článok 4

Každá zmluvná strana určí jeden alebo viac leteckých podnikov na prevádzku dohodnutých liniek. Toto určenie oznámi letecký úrad jednej zmluvnej strany leteckému úradu druhej zmluvnej strany písomne.

Článok 5

(1) Určené letecké podniky jednej zmluvnej strany podliehajú na území druhej zmluvnej strany právnym predpisom tejto druhej zmluvnej strany platným v oblasti leteckej dopravy.

(2) Na lietadlá, posádky, cestujúcich a náklad jednej zmluvnej strany na území alebo nad územím druhej zmluvnej strany sa vzťahujú právne predpisy tejto druhej zmluvnej strany týkajúce sa verejného poriadku a bezpečnosti, včítane ustanovení o hraničnej a colnej kontrole, devízové, zdravotnícke, veterinárne predpisy a predpisy na ochranu rastlín.

(3) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo dočasne zrušiť práva uvedené v Prílohe tejto Dohody, ak určený letecký podnik druhej strany nebude pri prevádzke dohodnutých liniek dodržiavať podmienky určené touto Dohodou, pričom toto právo sa využije až po konzultáciách medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

Článok 6

(1) Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany musia byť pri letoch na územie druhej zmluvnej strany opatrené poznávacou štátnou a registrovou značkou určenou pre medzinárodné lety.

(2) Okrem toho musí byť lietadlo opatrené osvedčením o zápise do leteckého registra, osvedčením o spôsobilosti na lietanie, povolením na prevádzku rádiovej stanice a inými dokumentami určenými leteckým úradom štátu registrácie. Členovia posádok musia mať platné preukazy spôsobilosti.

(3) Každá zmluvná strana uznáva dokumenty druhej zmluvnej strany uvedené v odseku 2 za platné na svojom území, pokiaľ ich vydala alebo uznáva za platné druhá zmluvná strana.

Článok 7

(1) Prepravná kapacita leteckých podnikov oboch zmluvných strán na dohodnutých leteckých linkách sa určí v závislosti od predpokladaného prepravného dopytu medzi územiami oboch zmluvných strán. Frekvencia a letové poriadky pre tieto letecké linky, ktoré dohodnú letecké podniky podľa zásady rovnakých možností, podliehajú súhlasu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

(2) Letecké úrady oboch zmluvných strán si navzájom odovzdajú na vyžiadanie štatistické údaje, ktoré bude možné v primeranej miere požadovať na účely vyhodnotenia ponúknutej prepravnej kapacity na dohodnutých leteckých linkách.

Článok 8

(1) Tarify platné pre prepravu na dohodnutých linkách sa určia v súlade s mnohostrannými dohodami o tarifách, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.

(2) Ak také dohody neexistujú, tarify sa dohodnú medzi určenými leteckými podnikmi. Takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán.

Článok 9

Každá zmluvná strana poskytne určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany oslobodenie od zdanenia z príjmov dosiahnutých pri uskutočňovaní letov podľa tejto Dohody.

Článok 10

Ak poplatky a iné náhrady za používanie letísk a ostatných zariadení nie sú určené mnohostrannými alebo dvojstrannými dohodami medzi zmluvnými stranami, budú sa vyberať podľa sadzieb určených príslušnými orgánmi zmluvných strán. V tom prípade sa nesmú pre lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany použiť vyššie sadzby než pre porovnateľné lietadlá leteckých podnikov tretích štátov, ktoré uskutočňujú medzinárodnú leteckú dopravu.

Článok 11

(1) Pre lety na objednávku, ktoré má uskutočniť určený letecký podnik jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany a z tohto územia, sa vyžaduje povolenie leteckého úradu tejto zmluvnej strany, a to bez ohľadu na to, či ide o charterové, osobitné, špeciálne alebo inak označené lety.

(2) Pre doplnkové lety uskutočňované za účelom zosilnenia pravidelnej leteckej dopravy táto povinnosť získať povolenie neplatí; uskutočňovanie týchto letov sa len oznámi civilnému orgánu riadenia letov príslušnej zmluvnej strany. Týmto ustanovením nie sú dotknuté obchodné dohody určených leteckých podnikov o podmienkach na uskutočňovanie takých letov.

(3) Zmluvné strany budú udieľať povolenia na uskutočňovanie letov uvedených v odseku 1, pokiaľ sa tým podstatne nenaruší prevádzka na dohodnutých linkách. Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti leteckého podniku jednej zmluvnej strany na povolenie letu na územie druhej zmluvnej strany a z tohto územia sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi tejto druhej zmluvnej strany.

Článok 12

(1) Lietadlá používané v medzinárodnej leteckej doprave, pohonné hmoty a mastiace oleje, náhradné dielce, zariadenia, obvyklé palubné vybavenie ako aj náborový materiál určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany a iné materiály, ktoré tento letecký podnik používa na území druhej zmluvnej strany výhradne na svoje vlastné prevádzkové účely alebo sú na používanie určené, budú oslobodené od cla, dávok a iných poplatkov v čase, keď sa budú nachádzať na území druhej zmluvnej strany.

(2) Zásoby pohonných hmôt a mastiacich olejov, náhradných dielcov, zariadení a potravín, ktoré sa nachádzajú na palube lietadiel určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany v súvislosti s prevádzkou na dohodnutých linkách , budú na území druhej zmluvnej strany tak isto oslobodené od cla, dávok a iných poplatkov, ak sa tam použijú alebo spotrebujú, s výnimkou prípadov, keď sa scudzia.

Článok 13

(1) Určený letecký podnik každej zo zmluvných strán je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany zastúpenie so zodpovedajúcim personálom. Zmluvné strany poskytnú zastúpeniu a jeho personálu potrebnú podporu.

(2) Personál uvedený v odseku 1 a členovia posádok lietadiel určených leteckých podnikov musia byť občanmi štátov zmluvných strán. Na výnimkách sa môžu dohodnúť letecké úrady zmluvných strán.

Článok 14

(1) Každá zmluvná strana poskytne lietadlám určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany všetku pomoc, ak sa tieto lietadlá nachádzajú na jej území v núdzi.

(2) V prípade núdzového pristátia, nehody alebo v iných prípadoch núdze nastalých na území jednej zo zmluvných strán alebo na časti otvoreného mora, ktoré patrí k jej letovej informačnej oblasti (FIR), poskytne táto zmluvná strana lietadlám druhej zmluvnej strany, ktoré sú v núdzi, a ich posádkam a cestujúcim všetku potrebnú pomoc. Bez meškania informuje druhú zmluvnú stranu o udalosti a vykonaných opatreniach, zabezpečí poštu, batožinu a náklad na palube a dopraví ich čo možno najrýchlejšie inými dopravnými prostriedkami na miesto určenia. Zmluvná strana, ktorej sa pomoc poskytla, uhradí druhej zmluvnej strane náklady, ktoré s poskytnutím pomoci vznikli.

(3) V prípade núdzového pristátia alebo nehody, pri ktorej sa lietadlo alebo jeho zariadenie znateľne poškodilo alebo pri ktorej zahynuli alebo boli zranení ľudia alebo došlo k inej závažnej škode, zavedie letecký úrad zmluvnej strany, na území ktorej k udalosti došlo, bez meškania vyšetrovanie. Letecký úrad druhej zmluvnej strany má právo vyslať pozorovateľov, ktorí sa zúčastnia na vyšetrovaní. Letecký úrad zmluvnej strany, ktorá vykonáva vyšetrovanie, odovzdá leteckému úradu druhej zmluvnej strany čo najskôr správu a výsledky vyšetrovania.

Článok 15

Finančné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody, sa bude uskutočňovať v súlade s platobnými dohodami, ktorými sú zmluvné strany viazané.

Článok 16

(1) Letecké úrady zmluvných strán budú úzko spolupracovať pri vykonávaní tejto Dohody. V prípade potreby budú vzájomne konzultovať.

(2) Ak vzniknú akékoľvek sporné otázky pri výklade alebo pri vykonávaní tejto Dohody, budú sa riešiť priamym rokovaním medzi leteckými úradmi zmluvných strán, a ak toto rokovanie nebude úspešné, diplomatickou cestou.

(3) Konzultácie a rokovania medzi leteckými úradmi zmluvných strán sa začnú najneskôr šesťdesiat dní odo dňa, keď jedna strana dostala návrh druhej strany na ich uskutočnenie.

Článok 17

Zmluvné strany budú spolupracovať pri svojej činnosti v medzinárodných organizáciách v oblasti civilného letectva.

Článok 18

Táto Dohoda a každá jej zmena bude registrovaná v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 19

(1) Zmeny a doplnky tejto Dohody sa dojednajú výmenou nót medzi zmluvnými stranami; nadobudnú platnosť dňom po tom, čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

(2) Zmeny a doplnky Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody, sa môžu dojednať medzi leteckými úradmi zmluvných strán a dočasne vykonávať; nadobudnú platnosť dňom po tom, čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

Článok 20

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzenú dobu. Každá zo zmluvných strán ju môže diplomatickou cestou vypovedať. V tom prípade stratí Dohoda platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa odovzdania nóty o vypovedaní.

Článok 21

(1) Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa príslušných vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

(2) Toho istého dňa stráca platnosť „Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o civilnej leteckej doprave“, uzavretá v Prahe 8.augusta 1955.

Dané v Prahe 25.februára 1972 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Šutka v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Arndt v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti leteckej dopravy

I.

(1) Letecký podnik alebo letecké podniky určené vládou Československej socialistickej republiky majú právo mať v prevádzke tieto linky v oboch smeroch:

body v Československej socialistickej republike - body v Nemeckej demokratickej republike

body v Československej socialistickej republike - body v Nemeckej demokratickej republike - body v Dánsku, Švédsku, Fínsku.

(2) Na základe tohto práva môže tento letecký podnik alebo letecké podniky pri medzinárodnej leteckej doprave nakladať a vykladať na území Nemeckej demokratickej republiky cestujúcich, poštu a náklad.

II.

(1) Letecký podnik alebo letecké podniky určené vládou Nemeckej demokratickej republiky majú právo mať v prevádzke tieto linky v oboch smeroch:

body v Nemeckej demokratickej republike - body v Československej socialistickej republike

body v Nemeckej demokratickej republike - body v Československej socialistickej republike - body v Maďarskej ľudovej republike, Rumunskej socialistickej republike, Bulharskej ľudovej republike.

(2) Na základe tohto práva môže tento letecký podnik pri medzinárodnej leteckej doprave nakladať a vykladať na území Československej socialistickej republiky cestujúcich, poštu a náklad.

III.

Okrem práv určených v I. a II. oddiele majú zmluvnými stranami určené letecké podniky právo

- prelietavať územie druhej zmluvnej strany bez pristátia,

- pristávať na neobchodné účely na území druhej zmluvnej strany.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.